JMN - Plan & Arkitektur AS/Anjo Eiendom
VARSEL OM REGULERINGSENDRING FOR HØGATUN, GNR. 8 BNR. 979 M.FL. – ØVRE KLEPPE
27. mars 2022

VARSEL OM REGULERINGSENDRING FOR HØGATUN, GNR. 8 BNR. 979 M.FL. – ØVRE KLEPPE

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-14 varsles det herved om endring i reguleringsplan for Høgatun gnr. 8 bnr. 979. m.fl. – Øvre Kleppe.

Reguleringsendringen omfatter endret plassering av parkeringsanlegg, redusert parkeringsdekning for bil (og økt for sykkel) og tillatelse til plassering av heishus og piper over angitt maksimal byggehøyde.

Forslagstiller er Bonava Norge AS. Plankonsulent og arkitekt er TAG Arkitekter AS.

Formålet med endringen er å redusere unødvendig inngrep i terrenget ved å legge all parkering under bakkenivå. Dette er tenkt løst ved å tillate parkering også i byggenes plan 1. I tillegg er det ønskelig å åpne muligheten for en lavere parkeringsdekning enn gjeldende plan legger opp til. Dette anses å være i tråd med overordnede føringer og ambisjoner om reduksjon i privattransport med bil. Som avbøtende tiltak legges det til krav om 2 parkeringsplasser for sykkel pr. boenhet. Gjeldende plan har ikke lagt til rette for mindre tekniske installasjoner over angitt maksimal byggehøyde, som har vist seg problematisk ved nærmere detaljering. Dermed legger reguleringsendringen opp til at heishus og piper kan etableres noe over angitte maksimale byggehøyder. Det er kun snakk om mindre installasjoner, og vil ikke gå negativt utover naboers utsikt eller solforhold.

Endringene vil ikke gå utover hovedrammene i planen. De foreslåtte endringene vil heller ikke påvirke gjennomføringen av planen ellers. Det foreslås kun endringer i planens bestemmelser. Plankart vil forbli uendret. Endringene berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Foreslått planendring er vurdert til å kunne behandles gjennom forenklet prosess jf. pbl § 12-14.

Gjeldende plankart, gjeldende bestemmelser, forslag til nye bestemmelser, notat/følgebrev og varslingsskriv er vedlagt nederst på siden. For ytterlige informasjon, ta kontakt med plankonsulent på e-post eller telefon. Merknader og/eller innspill til planen som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til:

TAG Arkitekter AS v/ Anders Vågane
Nøstegaten 44, 5011 Bergen
E-post: av@tagarkitekter.no
Mobil: 478 50 090

Merknader og innspill vil ikke bli besvart direkte, men skal vurderes og kommenteres videre i prosessen. Alle innsendte merknader med kommentarer blir sendt til kommunen ved innlevering av planforslaget. Frist for merknader er satt til 22.04.2022.

Med vennlig hilsen

Anders Vågane

TAG Arkitekter