Varsel om regulering
19. mai 2021

Varsel om oppstart av privat detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for del av Askehaug gård

GNR./BNR. 113/295, SAMT 113/285, 113/277, 113/286, 113/257, 113/239 OG DEL AV 113/1.

Kunngjøring fra 19.05.2021

Frist for uttalelse: 19.06.2021

Arkivsaknr. 21/01581, Plan ID. R-337

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering samt forhandlinger om utbyggingsavtale for del av Askehaug gård i Ås kommune (B14).

PLANOMRÅDET
Planområdet er vist på kartet og har størrelse på ca. 78 daa. Planområdet består av eiendommen GNR./BNR. 113/295, SAMT 113/285, 113/277, 113/286 og 113/257, 113/239). Deler av fylkesvei 1383 Askehaugveien er tatt med for etablering av adkomst til feltet. I tillegg tas det med del av 113/1 i det sydvestre hjørne av planområde for etablering av overvannstiltak.

FORMÅL MED DETALJREGULERING
Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i området nord for Askehaug gård, vest for Askehaugveien i Ås kommune.

Planområdet omfatter området avsatt til bolig, felt B14 i kommuneplanens arealdel. Det inkluderes også fem eiendommer vest for planområdet.  Planarbeidet skal vurdere adkomst til disse eiendommene. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Det planlegges etablering av boliger i form av eneboliger og rekkehus, opp til ca. 75 boenheter. Etablering av boligfeltet vil utløse behov for etablering av ny adkomst ifra Askehaugveien (fylkesvei 1383). Dette er planlagt som et forskjøvet T-kryss. Planarbeidet skal avdekke mulig boligantall og boligsammensetning. Videre skal planarbeidet avdekke behov for infrastruktur, vurdere grønnstruktur/naturmangfold, trafikkforhold og tekniske avklaringer som grunnforhold og overvannshåndtering.

Rekkefølgekrav utenfor planområdet omfatter i hovedsak behov for oppgradering av og nye tiltak for overordnet vann- og avløpsnett.

Forslaget er i overenstemmelse med overordnede kommunale planer. Forslaget omfattes ikke av forskrift for konsekvensutredning.

Oppstartsmøte med Ås kommune ble gjennomført den 13.04.2021, og det foreligger referat fra oppstartsmøte.

TILTAKSHAVER OG PLANKONSULENT
Tiltakshaver er Askehaug Eiendom AS. TAG arkitekter AS er fagkyndig plankonsulent.

Detaljreguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

MERKNADER TIL OPPSTARTSVARSELET
Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt innen 19.06.2021, til utførende konsulent:

TAG Arkitekter AS v/ Aleksandra F. Widuto

Osterhaus gate 27, 0183 Oslo

Tlf.: 922 91 977

Epost: afw@tagarkitekter.no

VIDERE SAKSGANG:
Innkomne merknader blir samlet og kommentert av fagkyndig plankonsulent. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Etter at merknadsfristen er ute, vil planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Ås kommune for saksbehandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling