Varsel om regulering for del av Campus Gjøvik
8. februar 2022

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Detaljregulering for del av Campus Gjøvik, GNR. 66, BNR. 27, Kallerud, Gjøvik kommune

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av Detaljregulering for del av Campus Gjøvik, gnr. 66, bnr.27, Kallerud

Reguleringsplan
En reguleringsplan består, i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 12, av et arealplankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse som angir fremtidig bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser.

Tiltakshaver og konsulent
Industribygg AS er tiltakshaver. Kontur Arkitekter er arkitekt, og TAG Arkitekter AS er engasjert som plankonsulent for utarbeiding av reguleringsplanen.

Planområdet
Planområdet ligger på Campus Gjøvik, Kallerud, og har ved varsling en størrelse på ca. 3,5 daa. Planområdet utgjør en mindre del av gnr. 66, bnr. 27 mellom Teknologivegen 24 og Studievegen 16. Hoveddelen av planområdet er i dag ikke bebygd, og består av et grøntareal uten særlig vegetasjon. Arealet som i hovedsak skal bygges ut heller mot nord, og området blir i dag ikke brukt og har få attraktive kvaliteter. Nytt planlagt bygg vil kobles på og være en forlengelse av nabobygg i Teknologivegen 24.
Ankomstvegen til planområdet er via Teknologivegen og videre Studievegen.

Planstatus
I Kommuneplanenes arealdel 2020-2032 er området regulert til 3601-Blågrønnstruktur og 1160 – Off./priv. tjenesteyt. Fra Kommuneplanen fremkommer det blant annet at «Campus skal utvikles ved å fortette og sammenkoble langs en sentralakse. Dette gir rom for å utvide bygningsmassen betydelig, samtidig som man styrker forholdet mellom Fagskoleområdet og NTNU.»

Foreslått plan vil følge opp føringene gitt av kommuneplanens arealdel med en fortetting langs en sentral akse på campus.

Planområdet er regulert i reguleringsplan for Campus Gjøvik (01.11.2018). Hvor hovedformålet er grønnstruktur – felles friområde (FRI3) og offentlig eller privat tjenesteyting (OP4).

Reguleringsplanens formål
Planens hovedformål er å legge til rette for ny utdanningsvirksomhet og studentrelaterte aktiviteter, samt arbeidsplasser, på Campus. Det planlegges et kombinert bygg med studentrelatert aktivitet og kontorvirksomhet, med ca. 60-70 arbeidsplasser. Plassering er valgt for å knytte ny- og eksisterende bebyggelse sammen, med bakgrunn i samlokaliseringsfordeler knyttet til blant annet helseutdanningen og IT-sikkerhet.

Planforslaget vil i tillegg tilrettelegge for å forbedre adkomst for utrykningskjøretøy inn til området på vinterstid, via dagens gang- og sykkelveg. Det vil også ses på avbøtende tiltak for omregulering av friområdet.

Et viktig tema for den videre prosessen vil være avdekking av parkering- og transportbehovet planen medfører.

Virkningen av planen
En eventuell vedtatt plan vil være juridisk bindende for gjennomføring av tiltak innenfor det avgrensede området Kommunen har vurdert at planens omfang ikke utløser krav om konsekvensutredning, etter forskrift om konsekvensutredninger § 6 a eller b, jf. vedlegg 1. Planforslaget faller heller ikke inn under § 8, jf. vedlegg 2 og § 10 i samme forskrift, selv om den strider mot reguleringsplan for Gjøvik Campus – endring. Oppstart av planarbeidet ble vedtatt av Gjøvik kommune, Utvalg for Samfunnsutvikling, 09.12.2021.

Informasjon og medvirkning
Varseldokument, referat fra oppstartsmøtet med Gjøvik kommune og planinitiativ er tilgjengelig på tagarkitekter.no/varsel og kommunens hjemmesider. www.gjovik.kommune.no.

For ytterlige informasjon, ta kontakt på e-post.

Merknader/innspill til varsel om oppstart

Merknader og/eller innspill til planen som har virkning eller interesse for planarbeidet må være skriftlig, og kan sendes til:

TAG Arkitekter AS v/ Monica R. Sherling

Nøstegaten 44, 5011 Bergen

E-post: mrs@tagarkitekter.no

Merknader og innspill vil ikke bli besvart direkte, men skal vurderes og kommenteres videre i planprosessen. Alle innsendte merknader blir sendt til kommunen ved innlevering av planforslaget. Frist for merknader er satt til 11.03.2022

Videre saksgang
Etter utgått merknadsfrist vil planforslaget bli utarbeidet, og vil deretter bli sendt til Gjøvik kommune for behandling. Når førstegangsbehandling er gjennomført, blir planen lagt ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. Under denne perioden er det mulig å sende inn merknader før politisk behandling og eventuelt vedtak.