Varsel om planarbeid Dolvika, Bergen
15. november 2021

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 35, BNR. 199 M.FL., Dolvika, Bergen kommune

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Ytrebygda, gnr. 35, bnr.199 m.fl., Dolvika

Reguleringsplan
En reguleringsplan består, i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 12, av et arealplankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse som angir fremtidig bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser.

Tiltakshaver og konsulent
Ytrebygdsvegen 33 AS v/FagerStad Utvikling AS er tiltakshaver. TAG Arkitekter AS er engasjert som plankonsulent for utarbeiding av reguleringsplanen.

Planområdet
Planområdet ligger på Søreide, innerst i Dolvika, og har ved varsling en størrelse på ca. 11,3 daa. Eiendommen består i hovedsak av et større kaianlegg hvor Televerket hadde sitt sjøkabellager. Telenor bruker fremdeles en del av eksisterende bebyggelse til teletekniske installasjoner. I tillegg til eiendommen omfatter planområdet også ubebygde naustarealer i vest, samt deler av sjø langs med bryggekanten i sørøst, og adkomstveg fra fv. 556, Ytrebygdsvegen. En viktig del av planarbeidet vil være å avklare utforming av adkomstforhold for kjøretøy og myke trafikanter og etablere en helhetlig løsning med omkringliggende planer.

Les mer

Planstatus
I KPA 2018 ligger planområdet i sone 2, byfortettningssone, hvor vestre del av planområdet er regulert til grønnstruktur.
Området er regulert i områdereguleringsplan for Ytrebygda fra år 2009, gnr. 35 bnr. 2,6,7,65,278, 688 mfl., Søreide sentrum. ArealplanID 4606_60030000. Varslet planområde er i områdereguleringsplanen regulert til industri, kai/lager og friområde med krav om offentlig gangveg til friområdet. Denne delen av gjeldene plan vil erstattes når ny plan eventuelt vedtas.

Reguleringsplanens formål
Planens hovedformål er å tilrettelegge for transformasjon av området fra dagens bruk til boligbebyggelse med gode felles- og offentlig tilgjengelige uteoppholdsarealer. Det aktuelle området består i dag av det tidligere kabellageret til Televerket med et mindre
lager/garasjebygg, samt fundament til en rubbhall samt et mindre kontorlokale bygget av brakker. Det er ønskelig at kabellageret vil bevares og transformeres til fremtidsrettede boliger. En del av kabellageret vil også i fremtiden inneholde mindre tekniske anlegg knyttet til Telenors samfunnskritiske infrastrukturvirksomhet.
Ny boligbebyggelse er tenkt langs skjæring mot naboeiendommer i nord, med omtrent 65 boenheter fordelt på nye leilighetsbygg, og transformert kabellager og tilhørende garasjeanlegg. Det er planlagt offentlig friområde i sørvest, samt båtplasser langs sjøfronten i sørøst, i sjøareal som allerede er regulert til kombinert forhold med muligheter for småbåtanlegg. Formålet i sjø endres ikke som følge av planarbeidet. Formålet fra plan Planprosessen vil avgjøre hvorvidt det er mulig å regulere for det tiltenkte antallet boenheter. Planen tar ellers utgangspunkt i krav og bestemmelser satt i gjeldende KPA, samt tilbakemelding fra kommunen og andre offentlige etater i oppstartsmøtet.
Viktige temaer i det videre planarbeidet vil blant annet utforming av tilkomstvei fra Ytrebygdsveien, bevaring/transformasjon av kulturminner/kabellageret, myke trafikanter og mobilitet, offentlig kommunalt grøntareal, tilgjengelige uteoppholdsarealer og stedstilpasning samt renovasjon. Planarbeidet skal gjennomføres som en ordinær privat reguleringsplanprosess.

Virkningen av planen
En eventuell vedtatt plan vil være juridisk bindende for gjennomføring av tiltak innenfor det avgrensede området.

Informasjon og medvirkning
Varseldokument, referat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune, klimagassberegninger og planinitiativ er tilgjengelig på tagarkitekter.no/varsel.
For ytterlige informasjon, ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Merknader/innspill til varsel om oppstart
Merknader og/eller innspill til planen som har virkning eller interesse for planarbeidet må være skriftlig, og kan sendes til:

TAG Arkitekter AS v/ Stig Thomas Thomassen
Nøstegaten 44, 5011 Bergen
E-post: stt@tagarkitekter.no
Mobil: 942 64 714
Merknader og innspill vil ikke bli besvart direkte, men skal vurderes og kommenteres videre i planprosessen. Alle innsendte merknader blir sendt til kommunen ved innlevering av planforslaget. Frist for merknader er satt til 31.12.2021

Videre saksgang
Etter utgått merknadsfrist vil planforslaget bli utarbeidet, og vil deretter bli sendt til Bergen kommune for behandling. Når førstegangsbehandling er gjennomført, blir planen lagt ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. Under denne perioden er det mulig å sende inn merknader før politisk behandling og eventuelt vedtak.

Med vennlig hilsen
Stig T. Thomassen
TAG Arkitekter

Varslingsbrev_godkjent

Planinitiativ til veiledningsmøte 09.03.2021

Referat oppstartsmøte Dolvika

Klimagassbudsjett planinitiativ – Ytrebygdvegen 33 (003)