Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i Bergen
24. mai 2019

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i Bergen kommune, Fana, gnr. 41, bnr. 1051 og 1054, Tjernvegen. I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Fana gnr./bnr. 41/1051, 5054 m. fl. Tiltakshaver er Opphus AS og TAG arkitekter er konsulent for planarbeidet.

Planområdet er i KPA 2018 satt av til Byfortettingssone – sone 2 og er i hovedsak uregulert. Området ligger mellom Nesttunvegen og Tjernvegen på Paradis i Fana bydel. Ved varsling er planområdet ca. 13.3 daa m2 og avgrenset som vist i kartutsnitt. Det er fra Bergen kommune sin side ytret ønske om at tilliggende bebyggelse langs Tjernvegen tas med i planområdet. Endringer i planomfang kan forekomme.

Planen sitt formål er å tilrettelegge for ca. 30 rekkehus på 2-3 etasjer med tilhørende infrastruktur og felles uteoppholdsareal, samt mulighet for etablering av kontor/tjenesteyting i bebyggelsens 1. etasje. Det legges opp til lavest mulig parkeringsdekning og god tilrettelegging for gående og syklende.

Eksisterende næringsbebyggelse i planområdet er planlagt revet. Eksisterende boligbebyggelse innenfor planområdet er i utgangspunktet ikke planlagt endret.

Viktige tema og utfordringer i planarbeidet vil være støy, myke trafikanter og mobilitet, stedstilpasning og forholdet til omkringliggende bebyggelse.

Se også Byromsanalyse, varsel om oppstart og referat oppstartsmøte – EDKID – 11652910her på siden.
Merknader og innspill til planarbeidet sendes til plankonsulent:

Merknader og innspill til planarbeidet sendes til plankonsulent:

TAG Arkitekter AS v/ Jannicke Larsen Berglund

Nøstegaten 44, 5011 Bergen

E-post: jlb@tagarkitekter.no

Tlf: 957 68 223