Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i Bergen kommune, Fana
28. mars 2019

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i Bergen kommune, Fana, GNR. 40, BNR. 354, 1826 m. fl. Sætervegen. I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan.

En reguleringsplan består av arealplankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og angir bruk, vern og regler for utforming av areal og fysiske omgivelser. Reguleringsplanen fastsetter fremtidig arealbruk for det aktuelle området og er ved bystyrets vedtak, bindende for nye tiltak eller utvidelse/endring av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver er Webu 2 og TAG arkitekter er konsulent for planarbeidet.

 Planområdet: Planområdet er i hovedsak uregulert og ligger mellom Hjortevegen og Sætervegen, på Skjold i Fana bydel. Det er ca. 400 meter til bybanestoppet på Skjold. Ved varsling er planområdet om lag 6046 m2 og det er avgrenset som vist på vedlagte kartutsnitt. Mindre endringer i planomfang kan forekomme.

 Planen sitt formål: Planen sitt formål er å øke utnyttelsen innenfor planområdet ved tilrettelegging for konsentrert boligbebyggelse i form av rekkehus eller flermannsboliger. Foreløpige vurderinger tilsier ca. 8 boligenheter innenfor planområdet. Det er fra Bergen kommune sin side, ytret ønske om at planen i tillegg skal muliggjøre etablering av en passasje/sti for sammenkobling av de kommunale vegene Hjortevegen og Sætervegen. På bakgrunn av dette er det tatt med noe areal på hver side av eiendomsgrensen mellom eiendommene på gnr/bnr 40/930 og 40/431 i planavgrensningen.

Bygg innenfor gnr/bnr 40/354 og 40/1826 er planlagt revet.

Kunngjøring: Oppstart av planarbeidet er kunngjort i Bergens Tidene 29.03.2019. Høringsinstanser, kommunale etater, grunneiere og tilstøtende naboer vil alle få tilsendt varslingsdokumentene. Utsendte dokumenter vil også være tilgjengelig på hjemmesiden til TAG nytt i hele varslingsperioden.

Notat oppstartsmøte

Merknader: Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Merknader og innspill som angår planens løsninger, som gjelder særlige behov eller som på andre måter kan være relevante for planarbeidet sendes til plankonsulent:

TAG Arkitekter AS v/ Ann-Helen Nessen

Nøstegaten 44, 5011 Bergen

E-post: an@tagarkitekter.no

 

Frist for merknader til planarbeidet er 10.05.2019

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill eller merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokument, innspill og merknader vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Videre saksgang:

Etter merknadsfristen er utløpt vil selve planforslaget bli utarbeidet og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen lagt ut på offentlig høring i seks uker. Det vil i høringsperioden være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.