Varsel om oppstart av privat detaljregulering for Havrehagen (Engelsrudhagen) i Nannestad kommune.

12. november 2018

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for feltene BB2, BB3, BB4, BK4, BK5, BBF1, O_NMA1 med flere i områderegulering for Engelsrudhagen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av blokkbebyggelse og konsentrert boligbebyggelse (ca. 385 boenheter) med tilhørende parkering, leke- og uteoppholdsarealer, veier, trafo m.m.

Planområdet

Utbyggingsområdet er avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i vedtatt områdereguleringsplan for hele Engelsrudhagen, vedtatt 2014. Planområdet er på 37,1 daa og avgrenset som vist i kartutsnitt nedenfor.

Området er ubebygd i dag, men det pågår arbeider med å etablere infrastruktur (vei, VA anlegg) i området.

Formålet med detaljreguleringen

Feltene BB2, BB3, BB4 er regulert til Blokkbebyggelse; BK4, BK5 er regulert til Konsentrert småhusbebyggelse og BBF1 er regulert til Bolig/forretning. Feltene planlegges med utgangspunkt i områdeplanen, unntatt felt BBF1 som planlegges som rent boligbygg (uten forretning). Det planlegges til sammen 11 boligblokker (ca. 385 leiligheter), samt 6 rekkehusbygg (ca. 30 boenheter).

Adkomst til delfeltene vil bli fra regulert fremtidig hovedvei som går gjennom området, samt via regulerte stikkveier.

Planområdet ligger syd for eksisterende boligområde på Preståsen og øst for Nannestad videregående skole. Det er gang-/sykkelavstand til barnehage og skoler for alle klassetrinn, inklusiv Nannestad videregående skole. Avstand til Nannestad sentrum blir ca. 6-700 m når veien, fortau og gang-/sykkelveger i henhold til områdeplanen for Engelsrudhagen blir ferdigstilt.

Kollektivtilbud i dag utgjøres av bussrute langs fv.529 Preståsvegen, med Preståsen skole som nærmeste holdeplass.

Det er allerede fremforhandlet en utbyggingsavtale mellom grunneier og kommunen, for Engelsrudhagen, som blir gjeldende også for denne planen.

Tiltakshaver og plankonsulent

Forslagstiller er Engelsrudhagen Boligtomt AS. TAG arkitekter AS er utførende reguleringsarkitekt.
Detaljreguleringen vil kunne berøre grunneiers interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

Merknader til oppstartsvarselet

Innkomne merknader behandles av forslagsstiller, og vil følge saken til administrativ og politisk behandling. Merknader og innspill bes sendt innen 14.12.2018, til utførende konsulent:
TAG Arkitekter AS v/ Aleksandra F. Widuto
Osterhaus gate 27, 0183 Oslo
Tlf.: 922 91 977
Epost: afw@tagarkitekter.no

Videre saksgang:

Innkomne merknadene blir samlet og kommentert av plankonsulent. Etter at merknadsfristen er ute vil planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Nannestad kommune for saksbehandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Les varslingsbrevet

Siste nyheter

23. august 2019

Meld deg på TAG-fest

28. juni 2019

Save the date!

Meny