Varsel om oppstart av planarbeid
27. august 2020

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering Vallerveien 146 - planID 2020007

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid for privat detaljregulering Vallerveien 146, planID 2020007.

Planområdet er på ca.12,5 daa, og omfatter gr.br.
nr.5/131, gr.br.nr.5/132, gr.br.nr.6/207, gr.br.nr.6/370, ved Gjettum, Bærum kommune.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av ordinære boliger i kombinasjon med omsorgsboliger, boliger for førstegangskjøpere og familieboliger, et såkalt “mixed housing prosjekt” med tilhørende uteoppholdsarealer og anlegg. Aktuelle formål vil være Boligbebyggelse, Offentlig eller privat tjenesteyting, Grønnstruktur og Veg. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.
Forslagstiller er SPG V146 AS, med TAG
Arkitekter som konsulent. Naboer, etater, aktuelle høringsinstanser og grunneiere blir varslet direkte. Merknader, spørsmål og synspunkter merkes saksnr. 20/4416 og sendes innen 16.09.2020 til:

TAG Arkitekter AS v/ Kjersti Lindheim Osterhaus’ gate 27,0183 Oslo
Tlf: 98 43 92 08
Epost: kl@tagarkitekter.no