Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram, Storheia, Frøya kommune
21. september 2021

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsplan for planprogram og reguleringsarbeid for gnr. 12, bnr. 3 m. fl.

Planprogram
For planer som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn skal det utarbeides planprogram etter reglene i PBL §4-1. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen samt frister og aktuelle utredninger.

Planarbeid og reguleringsplan
En reguleringsplan består, i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 12, av et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir fremtidig bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser.
Tiltakshaver og plankonsulent
Vikan settefisk AS er tiltakshaver mens TAG Arkitekter AS er plankonsulent.

Planområdet
Planområdet ligger på nordsiden av fylkesveg 716 Utfrøyveien og Bremenset, og mellom Tuvneset og Tverrneset. Området består av lyng, myr, noen enkeltstående trær og fjell i dagen. Det er ingen bygninger på området i dag, ei heller dyrket mark. Bildet til venstre viser foreløpig plangrensen. Kartet ligger også vedlagt.

Planstatus
I gjeldende kommuneplan er området regulert til fremtidig næringsareal.

Reguleringsplanens formål
Det planlegges for etablering av et næringsareal på omkring 50 000m² inkludert samferdselsanlegg som veg, kaianlegg og p-plasser. Foreslått regulert areal utgjør 150 000m², hvorav 25 000m² er sjøområder. Det er intensjonen å legge til rette for industri basert på havbruksnæringen, med de transport- og logistikkbehov som medfølger på land og i sjø.

Mål for planprogram
Planprogrammet viser til antatte vesentlige virkninger av planforslaget for miljø og samfunn. Planprogrammet setter søkelys på problemstillinger og temaer som er beslutningsrelevante når det gjelder å avgjøre om planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som skal utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. Planprogrammet er vedtatt for å legges ut på høring av Frøya kommune 16.09.2021, med saksnummer: 80/21

Mål og virkning for plan
Planlagt anlegg vil styrke det lokale næringsgrunnlaget og sikre arbeidsplasser i området, både i anleggsfasen og i driftsfasen. Landbasert betyr at en større del av livssyklusen holdes på land, som bidrar til å minimalisere det miljømessige fotavtrykket, det er også viktig å redusere smittepress mot ville bestander. En vedtatt plan vil være juridisk bindende for tiltak innenfor området.

Les mer

Informasjon og medvirkning
Varslingsbrev samt referat fra oppstartsmøte med Frøya kommune er tilgjengelig på www.tagarkitekter.no/varsel samt på kommunens kunngjøringsside.

For ytterligere informasjon ta kontakt med oss.

Merknader/innspill til planprogram og varsel om oppstart
Merknader og/eller innspill til planen som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til:
TAG Arkitekter AS v/ Stig T. Thomassen
Nøstegaten 44, 5011 Bergen
E-post: stt@tagarkitekter.no
Mobil: 942 64 714

Merknader og innspill vil ikke bli besvart direkte, men skal vurderes og kommenteres videre i planprosessen. Alle innsendte merknader blir sendt til kommunen ved innlevering av planforslaget. Frist for merknader er satt til 02.11.21

Vennlig hilsen
Stig. T. Thomassen
TAG Arkitekter AS

Varslingsbrev_2021

Tuvnes-Storheia informasjon_oppstartsmøte 2019-28-10

Tuvnes-Storheia planprogram-reguleringsplan 2021

Plangrensen