Varsel om endringer – Fana
5. juni 2019

Etter offentlig ettersyn ble forslag til detaljreguleringsplan for Fana - Gnr 12 bnr 34 m. fl. - Sandbrekkevegen endret som følge av innspill fra Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Byarkitekten, BIR m.fl. På bakgrunn av dette legges revidert planforslag ut på en begrenset høring, hvor berørte parter kan gi innspill og merknader innen 5.7.2019 til: jlb@tagarkitekter.no, eller Tag arkitekter v/ Jannicke L. Berglund, Nøstegaten 44, 5011 Bergen

Planens avgrensning er endret i samråd med Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten, og sykkelfelt på sørsiden av Sandbrekkevegen er tatt ut av planen. Eksisterende fortau beholdes på sørsiden av Sandbrekkevegen og sanering av avkjørsler på sørsiden av vegen er tatt ut av planforslaget.

Fortau på nordsiden av Sandbrekkevegen er endret til 3,5 meter bred gang- og sykkelveg med langsgående rekkverk. Kjørevegen er regulert til minimum 6 meter, men er innsnevret til 4 meter ved hensynssone for bevaring av hul eik. Gang- og sykkeveg skal legges som bro over treets røtter.

Bebyggelsen er endret ved at den trappes vesentlig ned på begge sider og øverste etasjer er trukket inn. Antall boenheter er redusert fra 38 til 22 i antall i en miks av ulike familieboliger bestående av leiligheter med rekkehus under. Minste foreslåtte størrelse på boenhet er 72 m2. Støyskjerm og bebyggelse er bearbeidet og er gitt økt estetisk kvalitet og bedret stedtilpasning i et området som både er preget av eldre villabebyggelse og nye urbane fortettingsprosjekt. Parkeringsdekningen er lav og prosjektet tilrettelegger for god mobilitet og sikkerhet for myke trafikanter.

Neste steg i planprosessen, når varslingsperioden er utgått, er at planforslaget ferdigstilles og sendes inn til kommunen for 2. gangs behandling. Etter 2. gangs behandling vil planforslaget bli sendt til politisk behandling.