TAG utviklet unik bærekraftstrategi
28. mars 2022

- Prosessen til å finne frem til strategiene, er nesten like viktig som iverksettingen og bruken av dem, forteller Merete Gunnes, avdelingsleder hos TAG Bergen. Nå har selskapet utviklet fire unike strategier for bærekraftige byggeprosjekter – på dugnad.

Etablering av en bærekraftstrategi for TAG krevde alle hodene i firmaet i sving. Det faktum at byggesektoren står for 40% av verdens energibruk og klimagassutslipp, krever handling. Og som tverrfaglig arkitektkontor har vi et stort ansvar for å være gode rådgivere for bærekraftige løsninger.

Alle med fra start

Hos TAG ble alle ansatte med ulik kompetanse inkludert fra starten av utarbeidelsen av bærekraftstrategien. Det var viktig at hver ansatt fikk satt sitt preg på strategien slik at de fire strategiene som til slutt ble resultatet, var godt forankret i de tre byene. – Når vi startet jobben med å utarbeide vår egen strategi, var det svært viktig å involvere hele organisasjonen, da dette må sette seg i ryggmargen til den enkelte arkitekt, landskapsarkitekt, planlegger og interiørarkitekt hos TAG, forteller Merete Gunnes, avdelingsleder hos TAG Bergen. Resultatet ble fire unike bærekraftstrategier, utviklet spesifikt i og for TAG arkitekter.

TAG består i dag av arkitekter, BIM-teknikkere, interiørarkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Involveringen av alle disse fagene har vært essensiell under utviklingen av de ulike strategiene, som startet i fjor vår. – Hos oss hadde vi en unik mulighet til å etablere gode, helhetlige strategier, ettersom hvert fagområde representerte ulike hovedpunkter. Ved å utnytte tverrfagligheten i firmaet, fikk vi derfor dekket et bredt spekter av begrepet bærekraft, fastslår Merete. Utarbeidelsen av strategiene startet først i felleskap, før nøkkelpersoner utvalgt fra hver by til slutt kokte ned essensen fra fellesskapet, og satte sammen fire unike strategier. De fire strategiene skulle dekke alle grunnpilarene i FNs bærekraftsmål, og samtidig være konkrete, målbare og tilpasset TAG sine fem fagområder.

De fire spissede strategiene

Fokusområdene som ble strategisk valgt ut, er basert på TAG sin kompetanse og hvor vi har størst mulighet til å påvirke. – Våre fire bærekraftstrategier skal avspeile kompetansen og dyrke spisskompetansen hos TAG, sier Merete. – På denne måten kan vi lære mer av hverandre, og heve den generelle kompetansen til de ansatte, legger hun til. Alle ansatte skal kjenne til bærekraftstrategien, og det skal utpekes en bærekraftsansvarlig innad i hvert prosjekt, som har ansvar for å inkludere minst ett tydelig bærekraftsmål i prosjektet.

De fire bærekraftstrategiene er som følger:

  • Optimal utnyttelse av bygningsvolumet – handler om å bygge effektivt og rasjonelt slik at man bruker minst mulig ressurser og redusere masseuttak og nedbyggging av natur.
  • Øke andelen bærekraftige materialer – handler om å skape en bevissthet og øke kompetansen rundt bærekraftige materialer, når det gjelder levetid, varighet, men også hvor sunne materialene er med hensyn til inneklima og CO2- avtrykk i produksjon/transport. Dette omhandler også å redusere kapp og avfall på byggeplass, og prosjektere for å minimere avfall.
  • Tilrettelegge for velfungerende blågrønne strukturer. Her handler det om å sikre mest mulig natur, og sørge for at naturens systemer ikke forstyrres. Punktet handler også om å tilrettelegge for 3- trinnstrategien for overvann, erstatte ødelagte naturområder, massebalanse, og opprettholde grunnvannsspeil og fordrøyning.
  • Tilrettelegge for god livskvalitet – omhandler å skape gode boliger for alle typer mennesker, samt skape gode, attraktive møteplasser og rekreasjonsområder. Overordnet omhandler strategien å skape gode byer og tettsteder som er gode å leve i og stimulerer til sosial samhandling. Dette var et stort fokus på prosjektet Oksenøya, der tilrettelegging for eksisterende natur og omgivelser ble førende for prosjektets utearealer.

Variable strekkmål

En tomt er alltid unik på en eller annen måte. Det kan være ulike forhold i grunnen, sol eller nærhet til tjenester. Innenfor hvert av de fire målbare områdene er det derfor utviklet en minimumsstandard, som er absolutte krav hvert prosjekt skal levere på. – Hvert område blir på denne måten også etterprøvbare, som gjør det mulig for oss kontrollere tidligere prosjekter og finne ut hvordan strategiene fungerer i kombinasjon over tid, forteller avdelingslederen. –Vi gir derfor også rom til at hvert prosjekt kan utarbeide egne strekkmål, som vektlegger de ulike områdene ulikt. Dette er for å sikre at målene man setter seg er realistiske, og skal være gjennomførbare ut fra premisser og føringer, legger hun til. Strekkmålene skal samtidig også gi rom for å kunne strekke seg litt ekstra, og utfordre noen av premissene hvis de ikke er gode nok i forhold til bærekraftsmål. – Ved å tilpasse strekkmålene til tomten, gir dette rom for å lære og opparbeide seg stadig bredere kompetanse, avslutter hun.

Bærekraft er et enormt komplekst felt; med mange faktorer og prioriteringer. Det er helt essensielt å evne å tenke tverrfaglig og helhetlig for å ta de riktige beslutningene mot et levedyktig samfunn.  I TAG ønsker vi å utnytte vår tverrfaglige kompetanse til nettopp å være gode rådgivere for de riktige beslutningene. Jeg tror at våre bærekraftstrategier kan være med på å bygge opp en enda sterkere stolthet rundt våre prosjekter, understreker avdelingslederen. Det er enormt stort engasjement rundt dette, og en stor vilje til å ta prosjektene i riktig retning. Strategiene er i bruk i hvert prosjekt, med konstant nye pilotprosjekt. Tanken bak dette er å kunne lære av de ulike pilotprosjektene, og være med og påvirke at byggebransjen blir bærekraftig. – Herifra kan vi bare bli bedre og bedre, avslutter Merete.