Sanna Østre. Varsel om oppstart planarbeid
23. mars 2020

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med privat detaljplan for Sanna østre gnr/bnr 9/22 og 1039/11

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med privat detaljplan for Sanna østre gnr/bnr 9/22 og 1039/11

Det er vurdert at planforslaget ikke vil utløse krav om planprogram og konsekvensutredning.

 

Planavgrensning

Planområdet er ca. 5000m2 og avgrenses som vist på vedlagt kartutsnitt.

 

Hensikten med planarbeidet

 I områdeplanen for Buvika stilles det krav om detaljregulering av større byggetiltak for planområdet.

Det aktuelle planområdet er i områdeplanen regulert til kombinert formål med bolig, forretningen og kontor.

Hensikten med planarbeidet er å kun legge til rette for nye boliger. Området er i dag ubebygd og ikke detaljregulert.

 

Kontaktinfo og viktige datoer

Innspill til planarbeidet bes sendt innen 05.04.2020 til

Elisabeth Våpenstad-Rånes hos TAG arkitekter på e-post evr@tagarkitekter.no eller TAG arkitekter AS, Kjøpmannsgata 14, 7013 Trondheim.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved å kontakte

Elisabeth Våpenstad-Rånes på evr@tagarkitekter.no eller telefon 930 72 827.

 

Videre saksgang

Dette brevet sendes alle berørte parter, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet.

Når planforslaget legges til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.