Jarenlia – Skui

Om planforslaget

Planforslaget legger til rette for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse i henhold til overordnet kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka. Planen sikrer ivaretagelse av en grønn buffersone mellom bebyggelse og Tanumplatået, og store arealer blir avsatt til naturformål, slik at tiltak ikke bryter med landskapets silhuettlinjer. Det er lagt særlig vekt på at bebyggelsen er nedtonet sett fra Tanumplatået. Det opprettes hensynssoner for Naturformål langs Svartorbekken og rundt andre registrerte naturtyper.

Det planlegges for ca. 87 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse. Reguleringen legger til rette for bygninger med god terrengtilpasning og bilfrie bomiljøer. Det er tilrettelagt for felleshus og felles uteoppholdsarealer.

Planforslaget sikrer gangforbindelse mellom Tunheimbakken og Jarenveien, og gir adkomst til bevarte naturområder. Samtidig blir Tunheimbakken utbedret med fortau fra Ringeriksveien.

Framdrift

Varsel om oppstart av planarbeider ble gjort 06.04.17. Se varselet her.

Planforslaget er nå sendt inn til førstegangsbehandling og vi håper på offentlig ettersyn i løpet av året og oppstart av byggearbeider i løpet av 2019.

Du kan følge planarbeidet på Bærum kommunes hjemmesider.

Korte fakta

Kontor: Oslo
Prosjekt: Jarenlia
Bruksareal: ca. 7 750
Tiltakshaver: Frost Utvikling AS
LARK: TAG arkitekter as
Status: Detaljregulering

Meny