Teietunet, Gjerdrum kommune

BoKlok-leiligheter og -rekkehus i det etablerte boligområdet Bekkeberga i Gjerdrum kommune.

Arbeidet med Teietunet ble påbegynt vår 2012, og er et prosjekt som fortetter et veletablert boligområde, og dermed ivaretar både kommunens boligbehov og landbrukskultur.

Sentral plassering

Tomten ligger i Gjerdrum kommune, som de senere år har hatt en vesentlig befolkningsvekst grunnet den ideelle plasseringen mellom Oslo og Gardermoen. Tettstedet er således et attraktivt sted å bo: Landlig og nært marka, men likevel med god tilgjengelighet til mer urbane områder.

Les mer

Tunet

Sentralt i planen er et tun: Et stort felles grøntarealet med lekeapparater og møteplasser, som erstatter de private hagene. Dette vil tilføre kvaliteter til den eksisterende bebyggelsen, gjennom å skape et grønt rom til felles bruk, noe det per dags dato er mangel på i området. I tillegg legges det til rette for en tursti langs med bekken og skogbeltet øst på tomten, som kan bidra til å styrke områdets tilhørighet til den omliggende marka.

Status og videre fremdrift

Reguleringsplanen ble godkjent i kommunestyret 05.03.2014. Rammetillatelse for alle boliger er gitt den 26.06.2014.

For ytterligere informasjon:

http://www.boklok.no/Boligsoker/

Korte fakta

Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum kommune
Kontor: Oslo
Sted: Teietunet, Bekkeberga i Gjerdrum kommune
Bruksareal: Tomt 14,1 daa
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Rammetillatelse gitt i juli 2014
TAGs: Grøntrom, Flyt av typologier

Korte fakta

Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum kommune
Kontor: Oslo
Sted: Teietunet, Bekkeberga i Gjerdrum kommune
Bruksareal: Tomt 14,1 daa
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Rammetillatelse gitt i juli 2014
TAGs: Grøntrom, Flyt av typologier