Staversletta Detaljregulering

Detaljregulering for 63 rekkehusenheter på Staversletta, ved Tanumplatået i Bærum kommune.

Staversletta ligger i kulturlandskapet på Tanumplatået i Bærum. Reguleringsplanen legger til rette for 63 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse/ rekkehus, rundt fire tundannelser, med store, bilfrie grøntarealer.

Les mer

Stikkord er aktiv livsstil, og det er lagt inn felleshus og romslig med lagringsplass, sosiale møteplasser i tunene og bevaring av Staversletta som samlingspunkt for hele nabolaget. Samtidig med prosjektet utviklet TAG småhuskonsept for Veidekke Eiendom, og noen av boligtypene ble lagt til grunn for illustrasjonsprosjektet. Boligstørrelser fra 100 til 155 m2. En viktig del av planarbeidet var å minimere inngrep i landskapet og bebyggelsens fjernvirkning i kulturlandskapet ved å bevare buffersoner og opprette grøntdrag og trerekke langs den gamle kirkeveien langs østsiden av prosjektet, samt legge føringer for takform og materialbruk/ farger.

Planområde 39 Daa.

Korte fakta

Prosjekt: Staversletta detaljregulering
Kontor: Oslo
Sted: Staversletta, Bærum kommune
Bruksareal: 7 750 m2
Tiltakshaver: Veidekke bolig as
Tjenester: TAG Arkitekter
Status: Vedtatt detaljregulering
TAGs: Tunstruktur, Stort fellesskap

Korte fakta

Prosjekt: Staversletta detaljregulering
Kontor: Oslo
Sted: Staversletta, Bærum kommune
Bruksareal: 7 750 m2
Tiltakshaver: Veidekke bolig as
Tjenester: TAG Arkitekter
Status: Vedtatt detaljregulering
TAGs: Tunstruktur, Stort fellesskap