Sandsli sykehjem

TAG landskap er i samarbeid med Arkitektkontoret KVADRAT engasjert for å tegne utearealet til Sandsli sykehjem.

Bygget er et 120 sengers sykehjem og omsorgsboliger. Prosjektet legger til rette for både offentlig og privat bruk og utearealet tar tak i eksisterende naturkvaliteter, sansehager og takhager.

Sykehjemmet bygges på en tomt bestående et småkollete landskap med blandingsskog og furuskog. Programmet tilsier at store deler av tomten vil bli bebygd areal, men det har i utforming av uterommene vært lagt vekt på å skape et frodig og grønt uttrykk.

Les mer

Bruk av store trær og trerekker skal være med på å skape uterom i menneskelig skala. Byggets struktur skaper små hager og gårdsrom som de ulike beboerne kan få et eierskap til. Prosjektet skal legges til rette for både offentlig og privat bruk, og det er lagt vekt på å skape tydelige soner og funksjoner gjennom bevist forming  av utearealene og materialbruk.

Høydesetting av bygg og organisering av dette tilpasser seg eksisterende terreng på en god måte gjennom at sokkeletasjen har blind bakside (p-kjeller), og 1.etg kan gå rett ut på terreng på østsiden. Dette gjør at det bygget ligger skånsomt i terrenget, og det kun er behov for mindre terrengmurer. Østsiden henvender seg mot skogen og buffersonen, i tillegg tenker vi å reetablere naturlig skogsbunn inn mot hagene som tilhører sykehjemmet.

Korte fakta

Prosjekt: Sandsli sykehjem
Kontor: Bergen
Sted: Sandsli, Bergen
Bruksareal: 14 000 m2
Tiltakshaver: Bergen Kommune
Tjenester: TAG Landskap
Status: Ferdig skisseprosjekt

Korte fakta

Prosjekt: Sandsli sykehjem
Kontor: Bergen
Sted: Sandsli, Bergen
Bruksareal: 14 000 m2
Tiltakshaver: Bergen Kommune
Tjenester: TAG Landskap
Status: Ferdig skisseprosjekt