Sandefjord kvartal 30

Prosjektet er resultatet av konkurransen fra 2019, som ble vunnet sammen med Hent. Konkurransen omfattet etablering av nybygg, 40 omsorgsboliger, 6 seniorboliger, område for hjemmesykepleie, café og næringsareal.

OVERORDNET GREP:

Gjennom å plassere boligene sentralt i byen, har beboeren mulighet til å ta del i livet som rører seg på Aagaards plass og ellers i byen. De har godt utsyn mot plassen fra beboerkaféen på bakkeplan, med en sørvendt uteplass som beboerne kan benytte av. Her kan de sitte og betrakte, eller velge å ta del i livet i byen. For den eventyrlystne er det dessuten kort vei til buss og tog. I umiddelbar nærhet finnes også ulike offentlige aktivitetstilbud, samt to andre botilbud for eldre.

Tomta består i dag av et næringsbygg i rød tegl fra 80-tallet, samt en klynge med småbebyggelse i tre og mur. Prosjektet omfattet tiltaket på det eksisterende bygget, samt etablering av nybygg mot øst. Deler av eksiterende bygget ble bruksendret, og bygget på, som plan 03 som ble tilpasset til funksjoner tilhørende omsorgsbygg, og plan 04 ble endret fra næring til bolig. Planer for 1 og 2 etasje omfattet rehabilitering av eksiterende og ny næringsvirksomhet.

Prosjektet er under oppføring. Planlagt ferdigstillelse er sommer 2022.

Les mer

På bakkeplan vil det være publikumsrettede næringsfunksjoner, som kan bidra til å revitalisere Aagaards plass og gatene rundt kvartalet. Bygget ligger i den historiske sentrumskjernen, mellom boligområder mot vest og en tydelig bystruktur. Bygget fungerer som en overgang mellom by og bo. Eksisterende gateløp og siktlinjer forblir uendret. Gjennom Dronnings gate mot havnen, og på tvers gjennom Rådhusgaten og over plassen.

TAGs til prosjektet:

Sosialisering: All kommunikasjon tangerer fellesområdene for å legge til rette for uformelle møter mellom beboerne. Beboerne kan selv velge i hvilken grad de ønsker å sosialisere seg.

Aktivisering av byrom: På bakkeplan legges det til rette for utadrettet virksomhet for å bidra til aktivisering av byrom og legge til rette for byliv.

Destinasjon: Fellesrom og korridorer er organisert på en måte som sikrer kontakt med byen. Dette skal gjøre det lettere å orientere seg gjennom å gjøre det mulig å forholde seg til kjennemerker i omkringliggende bebyggelse.

Korte fakta

Prosjekt: Balder, Sandefjord
Kontor: Oslo
Sted: Sandefjord
Bruksareal: 7843 m2
Tiltakshaver: Skullerud Industribygg AS
Tjenester: TAG Arkitekter AS, Arkitektur og prosjektering
Status: Under arbeid, ferdigstillelse
TAGs: Sosialisering, aktivisering av byrom, destinasjon

Korte fakta

Prosjekt: Balder, Sandefjord
Kontor: Oslo
Sted: Sandefjord
Bruksareal: 7843 m2
Tiltakshaver: Skullerud Industribygg AS
Tjenester: TAG Arkitekter AS, Arkitektur og prosjektering
Status: Under arbeid, ferdigstillelse
TAGs: Sosialisering, aktivisering av byrom, destinasjon
Prosjektmedarbeidere
David Bräck
Maren Haraldstad Heier
Einar Olafsson
Eva Istad Lem