Teietunet, Gjerdrum kommune

Våre TAGs

Grøntrom

Grøntrom

Grøntrommet utgjør selve kjernen i planen, ved at det strekker seg gjennom tunet og kobler sammen leilighetsbebyggelsen i sør og rekkehusene i nord. I tillegg er det lagt opp til bevaring av et belte av skog i øst, som gir området en tydelig avgrensning, samt en snarvei fra nord til sør og en opplevelsesrik lekearena.

Flyt av typologier

Flyt av typologier

Rekkehus er plassert lengst mot nord, som en overgang og buffer mot det eksisterende boligområdet, som primært består av eneboliger. Mot veien er den mer urbane leilighetsbebyggelsen lagt, lik de typologier man finner langs sørsiden av samleveien gjennom området.

Korte fakta

Kontor: TAG Arkitekter
Prosjekt: 20 BoKlok rekkehus & 20 BoKlok leiligheter
Sted: Teietunet, Bekkeberga i Gjerdrum kommune
Bruksareal: tomt 14,1 daa
Tiltakshaver: Skanska Bolig
LARK: TAG Landskap
Status: Rammetillatelse er gitt i juli 2014

Mer om prosjektet

Arbeidet med Teietunet ble påbegynt vår 2012, og er et prosjekt som fortetter et veletablert boligområde, og dermed ivaretar både kommunens boligbehov og landbrukskultur.

Sentral plassering

Tomten ligger i Gjerdrum kommune, som de senere år har hatt en vesentlig befolkningsvekst grunnet den ideelle plasseringen mellom Oslo og Gardermoen. Tettstedet er således et attraktivt sted å bo: Landlig og nært marka, men likevel med god tilgjengelighet til mer urbane områder.

Tunet

Sentralt i planen er et tun: Et stort felles grøntarealet med lekeapparater og møteplasser, som erstatter de private hagene. Dette vil tilføre kvaliteter til den eksisterende bebyggelsen, gjennom å skape et grønt rom til felles bruk, noe det per dags dato er mangel på i området. I tillegg legges det til rette for en tursti langs med bekken og skogbeltet øst på tomten, som kan bidra til å styrke områdets tilhørighet til den omliggende marka.

Status og videre fremdrift

Reguleringsplanen ble godkjent i kommunestyret 05.03.2014. Rammetillatelse for alle boliger er gitt den 26.06.2014.

For ytterligere informasjon:

http://www.boklok.no/Boligsoker/

Teietunet, Bekkeberga i Gjerdrum kommune

Meny