Midtbyen Kongsvinger

Midtbyen har med sin sentrale plassering et unikt utgangspunkt for utvikling. Området er unikt i seg selv, samtidig som det vil spille en viktig rolle for en helhetlig utvikling av Kongsvinger sentrum. Midtbyen kan fungere som en puslespillbrikke som knytter sammen eksistrende og nye funksjoner. Deler av gatene rundt oppleves som utflytende og minner mer om en vei enn en gate. Midtbyen vil spille en viktig rolle for å øke antall reise til fots og på sykkel, og redusere biltrafikk, ved å etablere bærekraftige bygater. Randbebyggelse rundt skal definere gateløp og plassrom for å skape og binde sammen en tydlig sentrumsstruktur.

Like viktig som helheten er egenverdien og kvalitetene som ligger i Kongsvingers områder med ulik karakter. Å dyrke og fremheve Midtbyens særegne identitet vil både styrke Midtbyen som et attraktivt sted å bo, og tilby byen et mangfold. Midtbyen vil tilby en varisjon av funksjoner. Disse må kunne utvikles trinnvis og uavhengig av tomtestruktur. Et finmasket gatenett knytter hverdagsfunksjonene og byen tett sammen.

Korte fakta

Kontor: Oslo
Prosjekt: Kongsvinger, Midtbyen
Sted: Kongsvinger
Tiltakshaver: Kongsvinger kommune og ØM Fjeld Utvikling
LARK: TAG Landskap
Status: Grunnlag for en områdereguleringsplan

Meny