Løkkatoppen Bolig og Industri

Planforslaget er en del av kommunens ønske om å etablere et fremtidsrettet boområde med gode bokvaliteter og varierte boligtypologier på Løkkatoppen. En reguleringsplan med trafikksikker atkomst, gode bomiljøer og en videre utvikling av eksisterende industrieiendom. Regulert felt ligger ca. 4 km sør-øst for Sande sentrum. Feltet ligger grensende opp til skog, er vestvendt og har utsikt over bukten. På feltet er det fokus på å kombinere områdets eksisterende karakteristika, med gode utearealer og gode, varierte bomiljøer.

Eksisterende koller, drag og arkeologiske funn er lokalisert og innarbeidet i planforslaget.  Veistuktur er plassert på åsens naturlige «hyller» og forbundet på tvers med blågrønne drag for overvannshåndering og stisystemer. I sammenheng med blågrønne drag og infrastuktur vises transportveier for vann og overvannsløsninger via eksisterende bekker.

Våre TAGs

Prinsipper for tilgang til planforslag

Bekker og terreng

Bekker og terreng

Koller og kulturminner mellom sti og adkomstveier

Koller og kulturminner mellom sti og adkomstveier

Infrastruktur og blågrønne drag.

Infrastruktur og blågrønne drag.

Transportveier vann og lokale overvannsløsninger

Transportveier vann og lokale overvannsløsninger

Korte fakta

Kontor: Oslo
Prosjekt: Løkkatoppen Bolig og Industri
Sted: Sande kommune
Bruksareal: 138 daa
Tiltakshaver: Georg Orvedal
LARK: TAG Landskap

Sande

Meny