Langbølgen 39_ Solveggen

Planområdet er i dag regulert til næring og består av et næringsbygg med dagligvareforretning og bakeri, og en større parkeringsplass. Nærområdet består av boligområder med variert bygningstypologi. Tomten ligger også gunstig plassert ved Munkelia T-banestasjon, bussholdeplass og områdets primære gjennomfartsåre Langbølgen.

Planforslaget legger opp til fortetting innenfor et allerede bebygd areal i drabantbyområdet på Lambertseter. Planforslaget vil videreføre de grønne kvalitetene i dette landskapet og tilføre området variert topografi som har gått tapt ved tidligere utbygging. Planområdet er i dag preget av harde overflater med asfalt. Planforslaget legger opp til at arealet av harde flater reduseres og at det legges til rette for etablering av stedsegen vegetasjon med blant annet treklynger og rekker. Etablering av grønne arealer i planområdet knyttes opp med koblinger til grøntdrag, koller og private hager som finnes i drabantbylandskapet.

Våre TAGs

Stedstilpasning

Stedstilpasning

Markering av sokkel

Markering av sokkel

Stramt og frodig

Stramt og frodig

Korte fakta

Kontor: Oslo
Prosjekt: Langbølgen 39
Sted: Langbølgen 39 på Lambertseter i Oslo
Tiltakshaver: OBOS Nye Hjem AS
LARK: TAG landskap
Status: Detaljregulering og forprosjekt

Langbølgen 39 på Lambertseter i Oslo se kart.

Meny