Ekeberg, Lier kommune

Våre TAGs

Grøntdrag

Grøntdrag

Et grønt rammeverk er med på å definere bebyggelsesmønsteret sammen med veiene, og skaper gode, interne forbindelseslinjer, gode buffersoner og fine grøntområder for lek og opphold. Gangstier, sykkelstier og skogstier legges i nettverket. Vegetasjonsbeltene skaper naturlige forbindelser til det omkringliggende skogsområdet, og vil for fremtidig utbygging skape gode forbindelseslinjer mellom de ulike utbyggingsområdene. Lekeområdene er lokalisert i det grønne nettverket og ligger derfor i stor grad skjermet for biler og lett tilgjengelig gjennom bilfrie stikkveier.

 Sonedeling

Sonedeling

Det er etablert en tydelig kjerne med leiligheter og rekkehus sentralt i boligfeltet med eneboligtomter fordelt omkring.

Blågrønn struktur

Blågrønn struktur

Hovedkonseptet for organisering av utbyggingsområdet, har vært å ta vare på vannveiene og bruke dette som en basis for og rammeverk for byggeområdene. Slik sikrer man en grøntstruktur som leder overvann fra byggeområdene ut i grøntdragene. Grøntdragene vil fungerer som fordrøyningsareal og forsinke tilførsel av mer overvann i elvene ved flomtopper.

Korte fakta

Kontor: TAG Arkitekter
Prosjekt: 32 BoKlok-rekkehus, 32 BoKlok-leiligheter og 42 selvbyggertomter
Sted: Bøveien, Ekeberg, Lier kommune
Tiltakshaver: Skanska Bolig
LARK: TAG Landskap
Status: Detaljregulering høst 2013

Mer om prosjektet

Ekebergplanen ble påbegynt høsten 2012, og tar sikte på å ivareta og dyrke videre visjonen om et grønt Lier.

Mange hensyn

Tomten har siden oppstart blitt grundig utredet gjennom både geotekniske, biologiske og arkeologiske undersøkelser, da tomten er avgrenset av to elver, Grobruelva og Ekebergelva. Intensjonen med planen er å ivareta representative deler av både biologisk særegne områder og ikke-fredete kulturminner. Dette er oppnådd ved å legge inn byggegrenser, friområder og grønnstruktur som skjermer og fremhever nettopp disse særegenhetene ved tomten.

Topografi

Tomten ligger ypperlig til på en skogkledd åskam. Tomten bikker ned mot øst, sør og vest, og gir gode solforhold til samtlige enheter. Terrengets helning gjør at hver enkelt selvbygger får en unik orientering, samt at det blir en naturlig terrassering av bebyggelsen, fra kjernen med høyere tetthet, til de omliggende selvbyggerfeltene i randsonene.

Videre fremdrift

Reguleringsplanen ble godkjent i planutvalget i Lier kommune den 10. juni 2014.

For ytterligere informasjon:

http://www.boklok.no/Boligsoker/

Ekeberg i Lier kommune

Meny