Oksenøya Felt B4 og B5

Oksenøya B4 og B5 er tredje byggetrinn av TAG for Obos på Fornebu.

Overordnet grep

Prosjektet består av 45 leiligheter fordelt på seks tre-etasjes bygg, i en gresseng mot fjorden.
Oksenøya har en mangfoldig bebyggelse,  hvor både størrelse på bygg og leiligheter varierer. Det er i dette byggetrinnet lagt særskilt vekt på fjernvirkning med hensyn til taklandskapet. Bruk av pulttak gir liv i gesimslinjene, og forsterker den frittliggende karakteren. Disse åpner også opp for ekstra lys inn i de øverste leilighetene. På de skrå takflatene er det grønne tak som bidrar til et spennende taklandskap, og fordrøyning av overvann. Byggene skiller seg fra øvrig bebyggelse på felt B1-3 med en mindre urban og mer frittliggende karakter i engen av siv. Detaljering i lektekledning og farger knytter seg likevel til fasadene i resten av området.

Les mer

Miljø

Prosjektet har som mål å være en berikelse for nærområdet, med en anvendelse av materialer og byggeskikk som har et bevisst forhold til bærekraft og biologisk mangfold. Hovedmaterialet i prosjektet er malmfuru. Dette er et ubehandlet, kortreist materiale med et positivt CO2-avtrykk som kan gjenbrukes og gjenvinnes. Grønne tak med lokale arter fordrøyer vannet og bidrar til det lokale artsmangfoldet. Balkongene er utformet med hver sin dype, integrerte plantekasse. Den er med å fordrøyer
vannet samtidig som det gir en kvalitet til leilighetene ved at man kan så og dyrke selv. Uteområdene er tenkt beplantet med størst mulig grad av stedegne planter og trær. Store deler av utearealene er tenkt sådd som natureng, dette vil være positivt for artsmangfoldet i området. Landskapet rundt byggene er prosjektert uten harde flater. Overvann er foreslått håndtert lokalt ved naturlig fordrøyning samt avledning til eksisterende dreneringslinjer. Også takvannet ledes ut på terrenget.

For ytterligere informasjon:

https://www.obos.no/privat/ny-bolig/boligprosjekter/akershus/fornebu/oksenoya/oksenoya-4-og-5

Korte fakta

Prosjekt: Oksenøya Felt B4 og B5
Kontor: Oslo
Sted: Oksenøya, Fornebu
Bruksareal: 5600 m2
Tiltakshaver: Obos Fornebu AS
Tjenester: TAG Arkitekter og TAG Landskap
Status: Detaljprosjekt

Korte fakta

Prosjekt: Oksenøya Felt B4 og B5
Kontor: Oslo
Sted: Oksenøya, Fornebu
Bruksareal: 5600 m2
Tiltakshaver: Obos Fornebu AS
Tjenester: TAG Arkitekter og TAG Landskap
Status: Detaljprosjekt