Langbølgen 39 – Solveggen

Boliger med særpreg ved kollektivknutepunktet Munkelia t-banestasjon.

Forprosjekt i Langbølgen 39 på Lambertseter i Oslo. Prosjektering av boliger, barnehage og mindre næringsvirksomhet. Den stedsegne bygningstypologien videreføres med en lamell i nordøst mot Langbølgen, og et punkthus mot nordvest mot Mikrobølgen. Lamellen trappes fra fem etasjer i sør til åtte etasjer i nord, og markerer med dette kollektivpunktet Munkelia t-banestasjon.

Planområdet er i dag regulert til næring og består av et næringsbygg med dagligvareforretning og bakeri, og en større parkeringsplass. Nærområdet består av boligområder med variert bygningstypologi. Tomten ligger også gunstig plassert ved Munkelia T-banestasjon, bussholdeplass og områdets primære gjennomfartsåre Langbølgen.

Les mer

Planforslaget legger opp til fortetting innenfor et allerede bebygd areal i drabantbyområdet på Lambertseter. Planforslaget vil videreføre de grønne kvalitetene i dette landskapet og tilføre området variert topografi som har gått tapt ved tidligere utbygging. Planområdet er i dag preget av harde overflater med asfalt. Planforslaget legger opp til at arealet av harde flater reduseres og at det legges til rette for etablering av stedsegen vegetasjon med blant annet treklynger og rekker. Etablering av grønne arealer i planområdet knyttes opp med koblinger til grøntdrag, koller og private hager som finnes i drabantbylandskapet.

Korte fakta

Prosjekt: Langbølgen 39 - Solveggen
Kontor: Oslo
Sted: Lambertseter, Oslo
Tiltakshaver: OBOS Nye Hjem AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt

Korte fakta

Prosjekt: Langbølgen 39 - Solveggen
Kontor: Oslo
Sted: Lambertseter, Oslo
Tiltakshaver: OBOS Nye Hjem AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt