Sandsli sykehjem

Sykehjemmet bygges på en tomt bestående et småkollete landskap med blandingsskog og furuskog. Programmet tilsier at store deler av tomten vil bli bebygd areal, men det har i utforming av uterommene vært lagt vekt på å skape et frodig og grønt uttrykk. Bruk av store trær og trerekker skal være med på å skape uterom i menneskelig skala. Byggets struktur skaper små hager og gårdsrom som de ulike beboerne kan få et eierskap til. Prosjektet skal legges til rette for både offentlig og privat bruk, og det er lagt vekt på å skape tydelige soner og funksjoner gjennom bevist forming  av utearealene og materialbruk.

Høydesetting av bygg og organisering av dette tilpasser seg eksisterende terreng på en god måte gjennom at sokkeletasjen har blind bakside (p-kjeller), og 1.etg kan gå rett ut på terreng på østsiden. Dette gjør at det bygget ligger skånsomt i terrenget, og det kun er behov for mindre terrengmurer. Østsiden henvender seg mot skogen og buffersonen, i tillegg tenker vi å reetablere naturlig skogsbunn inn mot hagene som tilhører sykehjemmet.

Våre TAGs

Tilpasning til skogen

Tilpasning til skogen

Rundturen – gode, sammenhengende bevegelseslinjer

Rundturen – gode, sammenhengende bevegelseslinjer

Inne/ute forhold

Inne/ute forhold

Korte fakta

Kontor: Bergen
Prosjekt: Sandsli sykehjem
Sted: Sandsli
Bruksareal: 14 000 m2
Tiltakshaver: Bergen kommune
LARK: TAG landskap
Status: ferdig skisseprosjekt

Meny