Møllendal allmenning

Våre TAGs

Grønn allmenning

Grønn allmenning

Allmenningen er en del av det store landskapsrommet mellom Ulriken og Store Lungegårdsvann. Tanken er å la trærne fra Ulrikslien fortsette nedover allmenningen, med en gradvis fortynnet skog når man nærmer seg sjøen. Treplanting på Kunstallmenningen videreføres inn i Møllendal allmenning, og understreker sammenhengen. Treplantingen sammen med store gressflater vil gi plassen både grønt tak og golv, og skape lune oppholdsplasser i menneskelig skala samt gi plassen årstidsvariasjoner.

Soneinndeling

Soneinndeling

Allmenningen deles inn i soner basert på lokalklimatiske og romlige analyser. Den indre sone er en åpen, multifunksjonell sone som kan romme daglig aktivitet og store arrangement, i tillegg til at det er en viktig sone for forbindelser på kryss og tvers. Ut mot Møllendalsveien er det en blandet sone som understreker forbindelsen med kunstallmenningen og er utformet slik at siktlinjer og forbindelseslinjer ivaretas. Denne sonen skal være frodig og mer møblert. Paviljongen plasseres i overgangen mellom indre sone og blandet sone ut mot Møllendalsveien, og vil fungere som et knutepunkt for allmenningen. Mellom åpen sone og sjøfronten legges inn en tiltet gressplen som ligger som et amfi inn mot den indre sone, og er en buffer mot kald nordavind. Den ytre sone; sjøfronten skal være en forlengelse av allmenningen ut i sjøen; et sted hvor man tar del i det store landskapsrommet Store Lungegårdsvann, og hvor man strekker seg mot sentrum, og markerer forbindelsen med Kulturaksen.

Siktlinjer-landemerker

Siktlinjer-landemerker

Siktliner fra Kunstallmenningen ut mot Store lungegårdsvann, samt siktlinjer fra allmenningen til de ulike byfjellene, er viktige retninger som ligger til grunn for organisering av allmenningen.

Akse- og hovedretning

Akse- og hovedretning

Regulerte byggelinjer på vestre og østre side av allmenningen gir en formell rektangulær plass, avgrenset av Møllendalsveien og sjøen. Det har vært et mål å bryte de parallelle linjene for å skape en mer spennende plass som skaper uforutsigbare rom og soner. Det er valgt en hovedretning med utgangspunkt i fasadelinjen til Kunsthøgskolen. Denne retningen understrekes i en hovedakse fra kunstallmenningen forbi paviljongen og avsluttes i Store Lungegårdsvann i en forlenget brygge ut i sjøen. Alle element er plassert i forhold til denne retningen.

Korte fakta

Kontor: TAG Landskap
Prosjekt: Byrom
Sted: Møllendal, Bergen
Bruksareal: 4500 m2
Tiltakshaver: Bergen kommune, Grønn etat
Status: Oppstart bygging 2014

Mer om prosjektet

Området er i stor transformasjon, noe som fordrer en fleksibel utforming. Allmenningen skal bli Møllendal sin nye storstue; et urbant torg, aktivitetsplass og grønn lunge.

Det er gjennom design og materialbruk ønskelig å bygge opp et byrom hvor Møllendals egenart bevares og dyrkes, og hvor vannets rolle som kilde til rekreasjon forsterkes. Plassen skal bli en grønn og lun oppholds- og aktivitetsplass som tar hensyn til lokalklima, og synliggjør landemerker som Ulriken og Store Lungegårdsvann. Allmenningens form og uttrykk er bygd opp omkring en hovedretning fra fasaden til Kunsthøgskolen, og strekker seg helt ut i Store Lungegårdsvann med brygge- og badeanlegg.

Prosjektgruppe

ARK: TAG Arkitekter Bergen; RIE/RIV/RImiljø, RIvei, RILys: COWI as, RIB: Konstruksjonsteknikk as, Kunstner: Siri Leira

Møllendal, Bergen

Meny