Havnen den gode: Bryggen

Havnen den gode – Bryggen

Vi skriver historie hver dag. Fremtidens historie berikes av fortiden, og det er nåtiden som er nøkkelen til å gi den innhold og mening. Vågen skal være et rom som reflekterer fortiden, bygger rom for nåtiden og er tilstrekkelig robust til å imøtekomme fremtiden. Denne prosjektsiden tar for seg Bryggen-delen av konkurransebidraget.

Bryggen i Bergen

Historiske foto viser et mylder av båter, master, sjauere, tønner og folk på Bryggen. Dette i stor kontrast til dagens situasjon med store, ødslige og forblåste flater. Mylder er stikkordet for ny utforming av området foran Bryggen sammen med en intensjon om å forsterke forbindelsen mellom Bryggen og Vågen. Bybanens høydenivå skal utnyttes til positive kanter og etablering av rom i mindre skala, samtidig som Bryggens smau fremheves gjennom en fortsettelse av tredekkene helt ut til kaikant.

Les mer

Det rekonstruerte kaiskuret som ligger utenfor Finnegården, flyttes foran Bryggen, i området der det tidligere lå flere av disse. I tillegg bygges også en mindre versjon lenger sør på Bryggen. Disse ble opprinnelig brukt som sted for bytting av varer, og det sto en rekke av tilsvarende boder foran Bryggen. Dette sees tydelig i foto fra 1865. Bodene fungerer i dag som fine sittekanter og ly for regn, og vil være med på å skape en bedre soneinndeling av området foran Bryggen.

Området får et hovedbelegg av tredekke, med islett av granittdekke fra banetrasé og kaikant, slik at disse to elementene flettes sammen. Nedsenkede soner skal gi uformelle sittekanter og variasjon i bygulvet. Den gamle kaikanten visualiseres gjennom et nedsenket gulv der regnvann kan samle seg og danne vannspeil der Bryggen igjen kan speile seg i Vågens krusninger. Benker på skinner utformet som lossekasser illuderer lossing og lessing, og skaper fleksibilitet mtp bruken av flatene. De kan skyves ut når det skal rigges for Bondens Marked, og skyves inn når man vil møblere flaten. Under skinnene kan det tilrettelegges for infrastruktur, vann og strøm.

Vågen og Bryggen har endret seg med tiden og har hele veien speilet og svart på funksjonell bruk. I dag er Vågen et sted som er blandet mellom tett befolket og kaotisk om sommeren til tomt og øde om vinteren. Området yrer av nysgjerrige turister på Bryggen og Torget, øltørste bergensere og er gjennomgangsområde for beboere og arbeidere.

I prosjektet er det et mål å gi rom og skape rom for revitalisering. Dette i form av å lage steder der man har lyst å oppholde seg når det er godvær, og steder man kan søke ly når det blåser og regner. Det viktigste er uansett å gi rom for både turister og lokalbefolkningen.

Prosjektet fremhever allmenningene og skaper aktiviteter i disse, i tillegg til å legge til både faste og flytende trebrygger som gir oppholdssteder ved sjøen og rom for alle funksjoner.

Bryggen, havnen og sjølinjen

Gjennom historien har sjølinjen endret seg fra å være en naturlig fjære i Vågen til å bli en brygge som svarte på de handlendes behov. Bryggekanten har tilpasset seg behovene og blitt endret etter disse. I en periode var Bryggen tettpakket med varer, båter, lagerbygg og arbeidere og forbindelsen til sjøen var naturlig gjennom bruken og aktivitetene.

Dagens brygge og siste utfylling kom som et svar på bilismens behov, og Bryggen ble en viktig gjennomfartsåre for å knytte bydelene sammen og for å binde sammen Bergen og omegns nordlige og sørlige del. Nå skal bilen flyttes vekk og det skal gis plass til Bybanen, syklister og dagens og fremtidens behov. Dette er et rom som har stort potensiale til å bli byens hjerte og naturlige møtested. Her er krysspunktet mellom Sandviken, Nordnes og resten av sentrum, og det vil være et naturlig sted for å sosialiseres. Vi velger å legge til trebrygger, flytebrygger og lektere som endrer bryggekanten og gir rom for ny bruk og nye funksjoner. Historien fortsetter, samtidig som det gir grunnlag for ny historie.

En av de unike tingene med havnen i Bergen er at det kommer store båter tett inn til sentrum. Det kan være supply-skip, fiskebåter, luksusbåter, småbåter, eller store seilskip. For å sikre et yrende liv og samtidig bevare det unike med de store båtene, er prosjektet delt inn i 2.

Ly og le

Vågen er et værutsatt sted, spesielt iht. kald vind. Det må lages steder for opphold både for kalde høstdager, men også på soldager kan det være behov for skjerming fra kald vind. Utearealer i Bergen må selvsagt også gi muligheter for ly mot regn. I prosjektet har vi lagt opp til både faste steder, sesongbaserte installasjoner og andre midlertidige installasjoner. Det er også tilrettelagt for å sette opp boder for salg, opphold og aktiviteter, samtidig som det tilrettelegges for temporære mulige byroms bruk.

Skur 11 blir et sted for Pop-up aktiviteter som intimkonserter, kafé, food-truck festival, antikkmarked eller som et rent møtested med ly for vær og vind. Her kan det være sittebenker og henges opp inne-disser. I nærområdet plasseres det møbler for å trekke seg tilbake fra regn og i ly fra vinden. Noen steder går vi ned, andre steder opp. Sitteplasser på bakken i forbindelse med amfi eller benker kan være nok ly fra kald vind. Folkets plass nærmere Torget får nytt tak i amfiet og Nikolaikirkeallmenningen får et  sitteamfi tilbaketrukket fra vinddraget innover Vågen. Barnas byrom har flere muligheter for skjerming og tak. Ly og skjerm fra vind blir også viktige elementer der trebeplanting kommer i forlengelse av allmenningene. Vi legger opp til større solitærtrær på møteplasser.

Bybanestoppet Bryggen

I dag er det først og fremst turister som ankommer Bryggen i Bergen. Der bergensere og striler tidligere kom med båt til sentrum, bruker vi idag byen på andre måter. Dersom vi skal øke bruken av Bryggen også for lokalbefolkningen må vi jobbe med mer enn design, vi må gjenskape Bryggen som et mobilitetsknutepunkt. Vi har derfor etablert et nytt kollektivt knutepunkt ved Skur 8 på Dreggekaien. Her lager vi et felles intermodalt knutepunkt for Bybanen, mikromobilitetsløsninger og den blå bybanen/snøggbåter. Utgangspunktet for å flytte bybanestoppet til denne plasseringen er å lage et effektivt skifte og sammenføyning av kystdestinasjon og by og bydelsdestinasjoner på land. I tillegg vil dette bybanestoppet være godt synlig og bygge opp under Bryggens identitet, og ikke minst være med på å vitalisere ytre del av Vågen ved å gjøre den mer tilgjengelig og til en naturlig destinasjon.
I Sandbrogaten etableres et nødstopp, som kun har en forhøyet kantstein slik at Bybanen blir like tilgjengelig ved bruk. Her vil det ikke være etablert tak eller billettautomater. Dette stoppet vil kun være tilgjengelig ved større arrangementer på Bryggen som 17. mai, Bergen City Maraton etc. Stoppet kan også benyttes ved evt oversvømmelse på Bryggen. I disse tilfellene vil man sette opp egne veiledere og midlertidig skilting. Utenom disse tidspunktene skal ikke dette oppleves som et bybanestopp.

Barnas Byrom – Dreggsallmenningen

Dreggsallmenningen strekker seg fra Mariakirken og frem til Bryggen. Den er bred, lun og har allerede mange elementer i seg som kan være med på å bygge et godt byrom. Bryggemuseet, Mariakirken, ruinene fra Katarina-hospitalet og ikke minst grønne områder og store trær ligger her. Vi former dette rommet som et grønt og lekent byrom som blir barnas byrom. Her er rom for å leke, rom for å samles og rom for å utfolde seg. Den øvre delen knytter seg på Bryggens hager og plasser, og er en mer rolig og grønn del, med labyrint og dyrkingssoner. Tilrettelegging for nabolaget med komposteringssystem og levering av jord fra bokashi-kompostering på private balkonger kan også løses her. Trerekkene skaper et grønt tak og binder øvre del sammen med nedre del som er den aktive delen med et stort omfang av utfordrende leke- og aktivitetselementer utformet som marineinstallasjoner.
Barnas byrom blir et godt sted å være mens man venter på hurtigbåt, og ikke minst et viktig ankerpunkt for å skape kontakt fra Torget og ut til Bryggen. Det er gjennom sine barn mange bergensere bruker byen, og å gi barna et av byens viktigste byrom er både et trekk for å sikre økt bruk, men også et tegn på respekt mot byens minste og kanskje viktigste borgere. En scene gir plass for samlinger, konserter og møter.På enden av Dreggsallmenningen og ned mot vannet lages et amfi som gjør at en kan komme helt ned til vannet. På trappene lages det vannkulper som fylles av tidevannet. Sammen med akvariet og Fisketorget kan det her sikres at det kommer liv i form av krabber, tang, sjøstjerner og kanskje småfisk som barna kan komme i kontakt med. Dette blir en fin kobling mellom Fisketorget/forhandlerne på Torget og Beffen som går fra Dreggsallmenningen og bringer folk over til akvariet på Nordnes.

Regnbygen

Bergen er kjent for sitt våte klima. «Regnbygen» er navnet på et bygg som plasseres i Dreggsallmenningen. Det skal være et sted for ly når det regner og det skal regne når det er opplett. På regnværsdager samles vannet på taket og gir forbipasserende og ventende på snøggbåten mulighet for tørt opphold. På finværsdager vil det oppsamlede vannet derimot regne ned fra taket. «Regnbygen» utformes som en kunst og arkitekturinstallasjon som viser frem regnbyen Bergen i alt slags vær. Det blir et sted for lek i regnbyger og en turistattraksjon for besøkende som kommer for å besøke regnbyen Bergen på en opplettsdag.

Nikolaikirkeallmenningen – lysdansen

Nikolaikirkeallmenningen er et område fullpakket av historie og har potensiale for utvidet bruk og synlighet av historiske lag og fortellinger. Dette er en av de viktigste allmenningene mtp flyt og folkemasse fra hele Sandviken som skal til byen. Dette var også plasseringen for det opprinnelige fisketorget, og det var her byens rådstue lå frem til 1560-årene. På arrangementer vil det derfor være en naturlig og skjermet plass for salg av mat eller opphold, og et naturlig og viktig punkt (og bidrag) langs mataksen.

På dette stedet møtte Norges visekonge, Hertug Christian, den vakre Dyveke og de hadde sin første dans på rådhus. Vi ønsker å åpne denne «scenen» og bygge opp under det historiske ved å gjøre rommet om til en «lysdans» med svevende belysning som beveger seg med været. Samtidig åpner vi opp hele allmenningen slik at den fremstår som en samlet og helhetlig plass med et amfi og en sceneplass for uteteater, konserter og arrangementer. Den gamle rådstuen gjøres tilgjengelig og åpen med glass og belysning innvendig slik at man kan se inn i det historisk viktige rommet.

Muren som skiller nivåene foreslås brutt ned med et amfi som ytterst henvender seg mot Vågen og Bryggen, men som gradvis snur sin henvendelse inn mot den indre plassen i allmenningen. Nivåene smeltes sammen, og man skaper en tribune for store og små kulturarrangement. Muren utenfor det gamle rådhuset erstattes av en glassvegg, slik at rådhuset blir en mer aktiv del av plassen.

Forslaget er utviklet sammen med Vill Urbanisme, Light Burea, Sachs & Nottveit (SANO), Byggadministrasjonen Harald Bjørndal as og Gunnar Staalesen. Vi ble i konkurranse med 22 andre team, prekvalifisert til å tegne idéforslag for Torget-Bryggen i Bergen. Vårt forslag skapte begeistring, engasjement, og mange gode tilbakemeldinger fra juryen. Vi nådde likevel ikke helt opp.

Korte fakta

Prosjekt: Havnen den gode: Bryggen
Kontor: Bergen
Sted: Bergen Sentrum
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Konkurransebidrag
TAGs: Programmere, Legge til, Trekke frem

Korte fakta

Prosjekt: Havnen den gode: Bryggen
Kontor: Bergen
Sted: Bergen Sentrum
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Konkurransebidrag
TAGs: Programmere, Legge til, Trekke frem