Gimsøya

Område- og detaljplan for Boligbyggelaget TOBB på Gimsøya i Melhus Kommune, 160daa. Planarbeidet legger til rette for en sentrumsnær ny boligbydel, der det er lett å leve miljøvennlig.

Planforslaget er en del av kommunens ønske om etablere en ny sentrumsnær boligbydel på Gimsøya – et bo-område der det skal være lett å leve miljøvennlig. I dag består området av dyrka mark, og ligger nært elva Gaula, noe som gjør det flomutsatt. Området ble planlagt slik at terrengformingen utnyttes til å skape varierte uteområder, samtidig som det løser lokal overvannshåndtering og flomutfordringer.

Les mer

Det er tilrettelagt for gode gang- og sykkelforbindelser, sammenhengende grønne områder for rekreasjon og aktivitet, og store bilfrie områder der det er lett å leke og leve et sosialt liv. Forslaget ble utformet i nært samarbeid med Melhus kommune, og dannet grunnlag for planforslag som skal inngå som en del av ny sentrumsplan for Melhus kommune (områdeplan). Det ble utarbeidet detaljplan for en mindre del av området.

Korte fakta

Prosjekt: Gimsøya
Kontor: Trondheim
Sted: Melhus, Trondheim
Bruksareal: 160 daa
Tiltakshaver: Boligbyggelaget TOBB
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Områdeplan som del av ny sentrumsplan for Melhus og detaljplan for deler av området

Korte fakta

Prosjekt: Gimsøya
Kontor: Trondheim
Sted: Melhus, Trondheim
Bruksareal: 160 daa
Tiltakshaver: Boligbyggelaget TOBB
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Områdeplan som del av ny sentrumsplan for Melhus og detaljplan for deler av området
Prosjektmedarbeidere