Askehaug

45 eneboliger i forskjellig størrelse og 30 rekkehus/kjedede boliger i flotte omgivelser på Nordby.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en ny attraktiv boliggrend på Nordby. Askehauggrenda vil tilføre et mangfold av boliger til et område preget av store, eldre eneboliger. I tillegg til 45 eneboliger i forskjellig størrelse planlegges det for 30 rekkehus/kjedede boliger, en boligtype området har svært lite av fra før. Dette vil legge til rette for en variert boligsammensetning, noe som vil bidra til gode og attraktive bomiljøer og ivareta boligsosiale hensyn og ulike beboergrupper.

Planen har fokus på fellesarealer som skal bidra til et godt bomiljø gjennom gode møteplasser, som igjen gir godt naboskap, trygghet og fellesskap på tvers av generasjoner. Syv lekeplasser med variert innhold, grendehus, miljøhus og gode forbindelser på kryss og tvers skal bidra til å styrke samholdet og legge grunnlag for et godt naboskap internt i boliggrenda, og med nærområdet forøvrig. Den relativt moderate utnyttelsen av eiendommen gir rause og romslige grøntstrukturer rundt og gjennom bomiljøet. Det avsettes ca. 20 daa til grøntområder, inkludert lekeplassene som ligger i

grøntområdene. Planen sikrer dessuten en 30 meter bred viltkorridor gjennom planområdet.

Planforslaget har også fokus på det ytre miljø. Det legges til rette for stor grad av grønn mobilitet ved å planlegge gode forbindelser gjennom veier, turveier og turdrag innenfor planområdet, samt gode forbindelser til vei-/turveinettet utenfor planområdet. Videre skal samtlige boliger og gjesteparkeringsplasser bli tilrettelagt for lading av elbil. Det legges opp til lading av elsykler og tilrettelegging for bil- og sykkeldelingsordninger.

Korte fakta

Prosjekt: Askehaug
Kontor: Oslo
Sted: Askehaug, Nordby
Tiltakshaver: Vinkl
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Detaljregulering

Korte fakta

Prosjekt: Askehaug
Kontor: Oslo
Sted: Askehaug, Nordby
Tiltakshaver: Vinkl
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Detaljregulering