Arnestadjordet – Langhus

168 nye leiligheter fordelt på 8 blokker ved Arnestadjordet i Langhus.

Arnestadjordet er et stort boligprosjekt med umiddelbar nærhet til flotte frilufts og naturområder. Prosjektet fokuserer på gode bokvaliteter og å tilpasse seg tomten og situasjonen for å skape en helhet mellom inne og ute.

Les mer

Friluftsliv, rekreasjon

Planområdet har gode rekreasjonsområder i nærheten. Området rundt Fosstjern og Bensekulpen har funksjon som nærturterreng, leke- og rekreasjonsområde og grønn korridor. Nord for parkeringsplassen ved Vevelstad stasjon finnes det et ubebygd naturområde/friområde med turveger og skiløype. Også dette området vil i større grad bli frekventert av nye beboere.

Bolig

Blokkene er organisert med trappeoppgang og korridor, begge plassert på nordsiden hvorbebyggelse er mest støyutsatt fra Vevelstadveien. Ingen leiligheter vil ha ensidig orientering mot nord. Alle leiligheter har tilgang til private balkonger med gode solforhold og utsikt. Noen av leiligheter i 5. etasje vil også ha stor terrasse. Ingen leiligheter er ensidig orientert mot støybelastet fasade mot Vevelstadveien. Det er til sammen 168 leiligheter innenfor feltet fordelt på 8 boligblokker.

Uteoppholdsareal

Planområdet har gode uteoppholdsarealer med forskjellige karakterer. Karakteristisk for området er nærheten til Slorabekken med den vilt voksende naturen i nærområdet, som viersump og kildeskog. Disse karaktertrekkene som den stedegne naturen gir videreføres inn i prosjektet. Naturtyper og tresorter som finnes i nærområdet plantes på tomten for å videreføre det stedegne. Bånd av geiterams var gjentagende på stedet. Dette har gitt inspirasjon til hvordan beplantning tenkes og planlegges for stedet. Beplantningsfeltene slynger seg rundt den organiske gangveien og skaper bevegelse og liv på stedet. På øverste del av tomta var det sporadiske områder med fjell i dagen, dette videreføres til på samme sted i utbygningen, og kan være med til å skape en spennende lek for barn. Terrenget faller nedover mot Slorabekken og skaper en naturlig avrenning og overvannshåndtering, da vannet infiltreres i området nederst i planområdet. Det skal opparbeides lekeplasser for barn i ulike aldersgrupper. Nederst på tomten mot Slorabekken er strøksleken på 3828 m2 plassert. Her skapes møtesteder og naturlekeplass. Imellom hvert bygg skapes rom for opphold og samvær. Mindre lekeplasser er plassert ut i området, men et maksimum avstand på 50 m fra inngangsparti. Disse inngår i beregningen av felles uteoppholdsarealet som utgjør 7892 m2 til sammen. Minste felles uteareal er 25 % av BRA Bolig. Leke- og oppholdsarealer vil ha trafikksikker adkomst

Estetikk

Nye boligblokker vil ha høy arkitektonisk kvalitet med god og bestandig materialbruk. Bebyggelsesstruktur tilpasses eksisterende veinett og landskap, og trappes ned på en naturlig og gjennomtenkt måte. Uteoppholdsarealer styrkes med lekeplasser og oppholdsarealer som vil aktivere arealbruk, og stimulere til lek, rekreasjon og sosialt liv for alle generasjoner. Området skal utformes og møbleres slik at de skal ha høy bruksverdi gjennom alle årstidene.

Landskap

Nytt boligområdet vil ligge i et skrånende terreng ned mot Slorabekken, som er en naturlig og eksisterende situasjon. Der vil likevel bli gjort noen terrengtilpassinger for å legge til rette for de arkitektoniske kvaliteter og universell utforming. Øvre nivå vil ligge på et fortrinnsvis jevnt nivå, mens det faller jevn der parkeringskjelleren sluttes. En del av den eksisterende vegetasjonen vil bli tynnet ut, men feltets grønne og naturlige preg ivaretas og ønskes å fremheves i ny utbygning.

Korte fakta

Prosjekt: Arnestadjordet - Langhus
Kontor: Oslo
Sted: Langhus, Ski
Bruksareal: 15 000 m2
Tiltakshaver: Veidekke bolig as
Tjenester: Arkitektur, Landskap, Regulering

Korte fakta

Prosjekt: Arnestadjordet - Langhus
Kontor: Oslo
Sted: Langhus, Ski
Bruksareal: 15 000 m2
Tiltakshaver: Veidekke bolig as
Tjenester: Arkitektur, Landskap, Regulering