Kart over det aktuelle området
Ørnafjellet, Askøy – Varsel om oppstart av planarbeid
13. april 2021

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Kleppestø, GNR. 10, BNR. 744 M.FL., Ørnafjellet, plan 523

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Kleppestø, gnr. 10, bnr. 744 m.fl., Ørnafjellet

210208_Planinitiativ_Ørnafjellet_komp

Gbnr 10_744 mfl – Referat fra oppstartsmøte regulering

Varselbrev Reguleringsplan

En reguleringsplan består, i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 12, av et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir fremtidig bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser.

Tiltakshaver og konsulent
JM Norge AS er tiltakshaver. TAG Arkitekter AS er engasjert som plankonsulenter for utarbeiding av reguleringsplanen.

Planområdet
Planområdet ligger langs Stongafjellsvegen, mellom Strusshamn og Kleppestø,
og har ved varsling en størrelse på ca. 33,4 daa. Feltet er en del av et større utbyggingsområde, hvor de andre feltene allerede er utbygget. Omkringliggende bebyggelse på Stongafjellet består hovedsakelig av lavblokker, rekkehus, flermannsboliger og eneboliger.

Planstatus
I KPA 2012-2023 for Askøy kommune ligger planområdet innenfor formål for boligbebyggelse, med deler av området innenfor angitt hensynssone for friluftsliv – Dyrdalsfjellet. Området er allerede regulert til boligbebyggelse i eksisterende reguleringsplan, PlanID 175 – Stongafjellet. Feltet har navn B8 i denne planen.

Reguleringsplanens formål
Planens hovedformål er å tilrettelegge for boligbebyggelse med kvalitetsrike fellesarealer. Det aktuelle området er det siste delfeltet som utvikles på Stongafjellet. Det er tiltenkt omkring 115-120 boliger i blokk og rekkehus innenfor planområdet.

Les mer

Planen tar i stor grad utgangspunkt i krav og bestemmelser satt i gjeldende KPA. Planarbeidet skal gjennomføres som en ordinær privat reguleringsplanprosess.

Virkningen av planen
En eventuell vedtatt plan vil være juridisk bindende for gjennomføring av tiltak innenfor det avgrensede området.

Informasjon og medvirkning
Varseldokument, referat fra oppstartsmøtet med Askøy kommune og planinitiativ er tilgjengelige på tagarkitekter.no/varsel. For ytterlige informasjon, ta kontakt med oss på e-post eller telefon.
Merknader/innspill til varsel om oppstart
Merknader og/eller innspill til planen som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til:

TAG Arkitekter AS v/ Anders Vågane
Nøstegaten 44, 5011 Bergen
E-post: av@tagarkitekter.no
Mobil: 478 50 090

Merknader og innspill vil ikke bli besvart direkte, men skal vurderes og kommenteres videre i planprosessen. Alle innsendte merknader blir sendt til kommunen ved innlevering av planforslaget.
Frist for merknader er satt til 14.05.2021

Videre saksgang
Etter utgått merknadsfrist vil planforslaget bli utarbeidet, og vil deretter bli sendt til Askøy kommune for behandling. Når første gangs behandling er gjennomført, blir planen lagt ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. Under denne perioden er det mulig å sende inn merknader før politisk behandling og eventuelt vedtak.