Østmarkvegen 3 og 5, Trondheim. Varsel om oppstart av planarbeid.
26. april 2019

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Østmarkvegen 3 og 5, eiendommene gnr/bnr 414/381, 414/524, 414/517 414/425.

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR ØSTMARKVEGEN 3 OG 5, TRONDHEIM

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Østmarkvegen 3 og 5, eiendommene gnr/bnr 414/381, 414/524, 414/517 414/425.

Forslagsstiller er Skanska AS og plankonsulent er TAG arkitekter AS Trondheim.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etableringa av boligbebyggelse på eiendommene som i dag utgjør Ladesletta gartneri.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bolig, og det ligger innenfor bestemmelsesområdene lokalsenter og hoveddelen av området ligger også innenfor bestemmelsesområde kollektivåre.

Planområdet er ca.15,5 daa og avgrenses som vist på vedlagt kartutsnitt.

Kommunen har i oppstartsmøte 21.04.2019 avgjort at planforslaget ikke vil utløse krav om planprogram og konsekvensutredning.

 

Kontaktinfo og viktige datoer

Innspill til planarbeidet sendes innen 01.05.2019 til  Mette Omre hos TAG arkitekter på e-post meo@tagarkitekter.no eller til TAG arkitekter AS, Kjøpmannsgata 14, 7013 Trondheim.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved å kontakte Mette Omre hos TAG arkitekter på e-post eller på telefon 990 05 303.

 

Videre saksgang

Dette brevet sendes alle berørte parter, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet.

Når planforslaget legges til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.