Plankart Økernveien 115
Oppstart av planarbeid Økernveien 115
18. mars 2019

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for gnr. 124 bnr. 2 m. fl, Oslo Kommune.

Forslagsstiller er Økernveien 115 Utvikling AS, planområdet er på 30,4 daa. Målet med planen er å omregulere arealet til byggeområde for bolig og forretning/bevertning. Tiltakshaver ønsker å legge til rette for ca. 600 boenheter, kontor, forretning og bydelsfunksjoner.

Planforslaget legger opp til utnyttelse og høyere boligandel over anbefaling i Planprogram med VPOR for Hasle og Valle Hovin. Dette skal utredes og dokumenteres i plansaken. Planen omfattes ikke av forskrift for konsekvensutredning. Tiltakshaver ønsker parallell behandling av detaljregulering og byggesak for eiendommene.

Naboer, etater, aktuelle høringsinstanser og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader, spørsmål og synspunkter bes sendt innen 03.04.19 til:
TAG Arkitekter as v/ Bibbi Thomassen Osterhaus’ gate 27,0183 Oslo Tlf: 918 05 997 Epost: bit@tagarkitekter.no