Kirsti Hansen, fagansvarlig for regulering i TAG Arkitekter

«Vi ønsker å være et arkitektkontor som tilbyr hele prosessen»

Hva er regulering?

– En reguleringsplan er et kart som viser hva slags type bygg som skal ligge på området, hvor store de skal være og om det skal være et grøntområde rundt – blant annet. Planen er et juridisk dokument, og selve byggeprosjektet kan starte først når området er ferdig regulert og godkjent av kommunen. Dette tar minst ett år.

Hvordan jobber dere med dette fagfeltet?

– Vi starter gjerne med et skisseprosjekt der vi blant annet ser hvor mange boliger vi kan få plass til. Denne disposisjonen av tomta leveres samtidig som reguleringsplanen. Det er mange som er med og gir informasjon til planen, blant annet utbyggeren, kommunen, renovasjonsselskaper og eksperter på biologisk mangfold. Vanligvis er det bestemt i kommuneplanen hva et område skal brukes til. Det er lovpålagt å sende ut varsel om at reguleringen er i gang, og det blir ofte arrangert folkemøter der naboer får høre om planen. Alle som vil skal få uttale seg før kommunen behandler reguleringsforslaget. Når planen er godkjent, er neste steg byggesøknader.

Hvorfor er områdeutvikling viktig for TAG Arkitekter?

– Vi ønsker å være et arkitektkontor som tilbyr hele prosessen, fra tomtekjøp til innflytting. Vi er opptatt av å få faste samarbeidspartnere på alle de tekniske fagområdene som bidrar i reguleringsprosessen, sånn at vi blir så effektive som mulig. Jobben vi gjør med regulering henger tett sammen med byutvikling, som handler om å se området som en helhet.