Mette Omre, fagansvarlig for områdesatsingen i TAG Arkitekter

«Gode områder gir livskvalitet»

Hva er områdeutvikling?

– By- og områdeutvikling handler om å se arkitekturen og det omkringliggende miljøet som en del av en større helhet. Samtidig er det viktig å ha mennesket og den menneskelige skala i fokus. Vi må hele tiden spørre oss – hva skaper gode steder og byer.

Hvordan jobber TAG Arkitekter med dette fagfeltet?

– Vi bruker mye tid på å systematisk samle informasjon om stedet, og om menneskene som skal bruke det og leve der. Det er mange som deltar i en slik prosess, og kommunen har en viktig rolle. På bakgrunn av alle ulike ønsker, behov og krav, utvikler vi et overordnet konsept som skal sikre interesser og danne grunnlag for utformingen av gode steder. En viktig metode er også brukerinvolvering, som tar sikte på å hensynta brukernes interesser.

Hvorfor er områdeutvikling viktig for TAG Arkitekter?

– Oppgaven vår er å få inn de elementene som bidrar til livskvalitet. Vi har fokus på at gode nærområder gir bokvalitet; grønne områder og nærhet til natur, rom for fellesskap og møteplasser, gode gang- og sykkelforbindelser og trafikkløsninger er viktig. Det å ivareta kvaliteter som allerede fins i området, kan også være med på å styrke identiteten og skape tilhørighet i områdene. TAG har mange, store boligprosjekter, men gode boliger er ikke nødvendigvis nok for god bokvalitet. Kunsten er å derfor å lykkes på begge områder.  Dette er problemstillinger som vi ønsker at alle i TAG skal være ekstra bevisste på, og diskutere i alle prosjekter. Dersom vi lykkes, har vi vært med på å skape gode rammer rundt folks liv, og gode, varige steder.