Philip Leer-Salvesen, bygningsingeniør i TAG Arkitekter

«Bygningsfysikk og dagslysberegning gjør det mulig å prosjektere bygg som varer»

Bygningsfysikk og dagslysberegning

Hva er bygningsfysikk?

Bygningsfysikk er læren om de prosessene som påvirker en bygning som følge av indre og ytre klimapåkjenninger. Kort fortalt omfatter bygningsfysikk varmetransport, lufttransport, fukttransport, materialteknologi og stråling – som dagslys, solavskjerming, radon.

Hvordan jobber TAG Arkitekter med bygningsfysikk?

TAG Arkitekter skiller seg ut med sin tverrfaglighet. Å ha kompetanse innen bygningsfysikk på kontoret åpner for tettere involvering i alle prosjektfaser. Samarbeid mellom arkitekt og bygningsfysiker i tidligfase resulterer i gode løsninger, og man kan i større grad unngå kostbare tiltak i senere faser. På veien mot gode løsninger er bygningsfysiker en typisk dialogpartner som kan ta kvalitetssjekk av prosjekteringsunderlag med hensyn til isolering, energibruk, fuktsikkerhet, innemiljø og materialbruk.

Hvordan jobber TAG Arkitekter med dagslys?

Dagslys har stor betydning for folks helse og trivsel. Med rutiner for daglysberegninger utvikler TAG gode rom for beboere og miljø. Dagslys er ofte en ledende parameter for utformingen av bygninger. I bysentrum, med stadig tettere og høyere bygningsmasse, er det gull verdt med tidlig involvering av ressurser med kompetanse innen dagslys.

Hvorfor er bygningsfysikk viktig for TAG Arkitekter?

Anslagsvis 40% av byggskader skyldes feil i prosjektering eller manglende prosjektering. 60-80% prosent av alle byggskader i Norge er relatert til fukt, og en stor andel av fuktskadene kan relateres direkte tilbake til bygningsfysikk. Det er fullt mulig å redusere omfanget av byggskader betydelig. TAG Arkitekter er opptatt av å prosjektere bygg som varer. God komfort, helse og velvære for beboerne er TAGs  hjertebarn.