Kunngjøring av oppstart av reguleringsplanarbeid i Bergen kommune, Åsane, del av gnr. 170 bnr. 4 m. fl. Breistein boligområde

10. desember 2018

I samsvar med plan- og bygningslovens (pbl) § 12-4 varsles det på vegne av forslagsstiller Linnto AS at det vil sendes søknad til Bergen kommune om reguleringsendring eller mindre endring av felt B i gjeldende plan for Åsane, del av gnr. 170 bnr. 4 m. fl. Breistein boligområde, nasjonal planID: 1201_19270000.

Det er avholdt veiledningsmøte med etat for plan og bygg i Bergen kommune, som er positive til igangsetting av en reguleringsendring.

Planområdet:
Planområdet er på om lag 81 daa og ligger på Breistein i Åsane. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kartutsnitt, figur 3 på side 4. Mindre endringer i planomfang kan forekomme.

Formålet med planendringen:
TAG arkitekter utarbeider, på vegne av forslagsstiller Linnto as, forslag til endring av del av detaljreguleringsplan for gnr. 170 bnr. 4 m. fl. Breistein boligområde, nasjonal arealplanid: 1201_19270000. Hovedintensjonen i planen videreføres i reguleringsendringen.

Området ligger på Breistein like ved skole, idrettsanlegg og friluftsområder. Felt A i gjeldende reguleringsplan er bygget ut. Ved arbeid med byggprosjektering i felt B, har det fremkommet at infrastrukturen som er regulert i gjeldende plan gir store, uønskede terrenginngrep. Formålet med reguleringsendringen er å endre vegtrasé for tilkomst til deler av boligene, for å redusere terrenginngrepet. Foreløpige vurderinger viser at å omregulere eksisterende gangvegtrasé til kjøreveg med fortau, kan være en god løsning. Det er videre ønskelig å legge til rette for en bedre tilpasset renovasjonsløsning, samt parkeringsanlegg under grunnen for boliger innenfor KS13 og KS16 i gjeldende plan. Endringen i tilkomstvegen vil, i tillegg til utviding av vegbredde og mindre justeringer i vegtraséen, trolig gi noen følgeendringer for andre arealformål. Dette vil fremkomme og håndteres i planprosessen.

Føringer gitt i gjeldende plan 1201_19270000, vedtatt 20.02.2012 vil bli lagt til grunn for planarbeidet. Hovedintensjonene i gjeldende plan vil videreføres.

Reguleringsendringen vil føre til endringer/justeringer i både plankart og planbestemmelser og er, ved oppstart av planarbeidet, vurdert til å ikke medføre vesentlige, negative konsekvenser. Endringene er vurdert til å gi positive følger for blant annet bebyggelse, natur og vegforhold. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Varslingsbrev_Leikvang

Kunngjøring:
Oppstart av planarbeidet er kunngjort i Bergens Tidene 8.11.2018. Høringsinstanser, kommunale etater, grunneiere og tilstøtende naboer vil alle få tilsendt varslingsdokumentene. Utsendte dokumenter vil også være tilgjengelig på hjemmesiden til TAG https://www.tagarkitekter.no/nyheter i hele varslingsperioden.

Merknader:
Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet sendes til plankonsulent:

TAG Arkitekter AS v/ Jannicke Larsen Berglund
Nøstegaten 44, 5011 Bergen
E-post: jlb@tagarkitekter.no

Frist for merknader til planarbeidet er 18.01.19

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill eller merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokument, innspill og merknader vil bli sendt til Bergen kommune sammen med forslaget til mindre endring/planendring for området.

Saksgang:
Dersom reguleringsendringen etter gjennomgang av innspill og merknader blir vurdert til å kunne gjennomføres som en mindre endring vil det innhentes uttale fra berørte myndigheter, og eiere/festere av eiendommer som direkte berøres av et vedtak om mindre endring. De berørte partene vil kunne uttale seg til justert plankart, justerte planbestemmelser og en forenklet planbeskrivelse, som tar for seg de aktuelle endringene og konsekvensene av disse. Etter en slik høringsrunde blir den mindre reguleringsendringen sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Dersom planen må behandles som en reguleringsendring etter vanlig prosess vil nødvendig materiell bli utarbeidet og bli sendt til Bergen kommune for vanlig saksbehandling, offentlig høring og politisk behandling.

Siste nyheter

Meny