KUNNGJØRING AV DETALJREGULERING PÅ ENSJØ
19. oktober 2021

Kunngjøring av privat detalregulering for Ensjøveien 8, Oslo kommune

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for ovennevnte eiendom.

Planområdet
Planområdet er på 2744 m2 og avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt.

Hoveddelen av planområdet er regulert til industri i en eldre reguleringsplan fra 1964 (S-81GA). Adkomsten er regulert til industri (S-4224, 2007) og felles avkjørsel (S-4420, 2008). Eiendommen er i dag bebygd med et industribygg på 3-4 etasjer som planlegges revet.

Gjeldende planer:
Kommuneplanens samfunnsdel 2018 (vedtatt 30.01.19)

Kommuneplanens arealdel 2015 (vedtatt 23.09.2015)

Kommunedelplan: KDP-17 Kommunedelplan for torg og møteplasser (vedtatt 22.04.2009)

Planleggingsprogram for Ensjø (Bystyrets vedtak 17.03.2004 om tilslutning til hovedprinsippene)

VPOR Ensjø (vedtatt 28.02.2008)

Strategisk plan for Hovinbyen (vedtatt 20.06.18)

Reguleringsplaner: S-81GA, S-4224, S-4420

Formålet med detaljreguleringen
Eiendommen foreslås omregulert fra industri til byggeområde for bolig. Forslagsstiller ønsker å legge til rette for et boligbygg på 5 etasjer med ca. 45 boenheter og tilhørende utearealer og funksjoner, innenfor området. Forslaget legger opp til utnyttelse og høyder som er i tråd med føringer i Planleggingsprogram for Ensjø. Planen omfattes ikke av forskrift for konsekvensutredning.

Oppstartsmøte med Oslo kommune ble gjennomført den 31.08.2021. Forslagsstillers planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet finnes på kommunens nettside i saksinnsyn (saksnr. 202103851).

Forslagsstiller og fagkyndig
Forslagsstiller er OBOS Nye Hjem AS. TAG Arkitekter AS er fagkyndig.

Merknader til oppstartsvarselet
Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt innen 12.11.2021, til utførende konsulent:

TAG Arkitekter AS v/ Aleksandra Fredrikke Widuto

Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo

Tlf.: 922 91 977

Epost: afw@tagarkitekter.no

Videre saksgang:

Etter at fristen har gått ut, vil fagkyndig samle alle merknadene før de sendes til kommunen. Forslagsstiller og kommunen vil deretter vurdere merknadene, før planforslaget vil bli utarbeidet og sendt til PBE for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Med vennlig hilsen

Aleksandra Fredrikke Widuto

TAG Arkitekter AS