Klostergata 56, Trondheim. Oppstart av planarbeid
26. april 2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med privat detaljplan for Klostergata 56, gnr 404/bnr 581, eiendommene gnr/bnr 404/110 og 404/46, og deler av tilliggende veiareal gnr 404/bnr 5, 45, 56, 57, 62, 249, 635, 637, 575.

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR KLOSTERGATA 56

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med privat detaljplan for Klostergata 56, gnr 404/bnr 581, eiendommene gnr/bnr 404/110 og 404/46, og deler av tilliggende veiareal gnr 404/bnr 5, 45, 56, 57, 62, 249, 635, 637, 575.

Kommunen har i oppstartsmøte 30.05.2018 avgjort at planforslaget ikke vil utløse krav om planprogram og konsekvensutredning.

Planavgrensning
Planområdet er ca. 4,7 daa og avgrenses som vist på vedlagt kartutsnitt.

Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye studentboliger innenfor området.

Planområdet inngår i dag i reguleringsplan r99/14767, Klostergata 46, 48, 56 og Schwachs gate 1 med tilliggende gater, gatekryss og deler av naboeiendommer.

Det aktuelle planområdet er regulert til bolig, kontor og offentlig bebyggelse, og benyttes i dag til studentboliger. Bebyggelsen ble oppført på 1980-tallet, men er i en dårlig forfatning, og det er et generelt ønske om en bedre utnyttelse av eiendommen. På bakgrunn av dette er det et ønske om å rive bebyggelsen og etablere ny.

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet bes sendt innen 29.04.2019 til:

TAG arkitekter AS

Kjøpmannsgata 14, 7013 Trondheim

e-post: meo@tagarkitekter.no

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved å kontakte Mette Omre hos TAG arkitekter på telefon 990 05 303. Det vises også til opplysninger om planarbeidet på vår nettside www.tagarkitekter.no.

Videre saksgang
Dette brevet sendes alle berørte parter, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet.

Når planforslaget legges til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.