Halsanveien 7 og 9, Levanger. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram.
13. mars 2019

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3, 12-8 og 12-9 varsles det om igangsatt planarbeid og høring av planprogram for Halsanveien 7 og 9, gnr/bnr 315/97, 315/98 og 315/4, samt deler av eiendommene 315/146 og 315/4.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, ca. 90 boenheter, innenfor området.

Planområdet inngår i dag i reguleringsplan L2013014, Områderegulering for Levanger sentrum. Det aktuelle planområdet er regulert til industri, og avgrenses i sørvest av formål annen veggrunn / tekniske anlegg. Området benyttes i dag til industrivirksomhet, så eksisterende bygg innenfor eiendommene forutsettes revet i sin helhet. Den delen av planområdet som utgjør eiendom 315/146 inngår i reguleringsplan L2014009, Stadionparken, og er regulert til park.

Planområdet er ca. 6,8 daa og avgrenses som vist på vedlagt kartutsnitt.

 

Krav om planprogram og konsekvensutredning

Området er i gjeldende reguleringsplan regulert som industriområde. På bakgrunn av den foreslåtte utviklingen av området til bolig, har kommunen avgjort at planforslaget utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Planprogrammet sendes derfor på høring samtidig med varsel om oppstart av planarbeid. Se vedlegg.

 

Kontaktinfo og frist for innspill

Tiltakshaver er Levanger Eiendom AS v/ Diana van der Meer

Forslagsstiller er TAG arkitekter AS v/ Mette Omre

 

Innspill til planarbeidet og planprogrammet sendes innen lørdag 27.04.2019 til Mette Omre på epost meo@tagarkitekter.no eller til TAG arkitekter AS, Kjøpmannsgata 14, 7030 Trondheim

Opplysninger om planarbeidet og planprogrammet kan fås ved å kontakte Mette Omre .

 

Videre saksgang

Dette brevet sendes alle berørte parter, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet og planprogrammet. Når planforslaget legges til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.