Varslingskart Granåsveien 51 og 51B
Granåsveien 51 og 51B. Varsel om oppstart av planarbeid
14. april 2020

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-3 og § 12-8 varsles oppstart av arbeid med privat detaljplan for Granåsveien 51 og 51B, eiendommene gnr/bnr 49/20 og 49/152, samt deler av eiendommene 48/118 og 49/131.  

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR GRANÅSVEIEN 51 OG 51B, TRONDHEIM

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med privat detaljplan for Granåsveien 51 og 51B, eiendommene gnr/bnr 49/20 og 49/152, samt deler av eiendommene 48/118 og 49/131.

 

Planavgrensning

Planområdet er ca. 2,2 daa og avgrenses som vist på kartutsnitt.

 

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for flere boliger på to eiendommer som i dag er bebygd med to eneboliger.

Planområdet inngår i dag i reguleringsplan r431, reguleringsplan for Granås, Høiset og Aasheim. Her inngår planområdet i felt B1, og bebyggelsen innenfor eiendommene er vist ned omriss av eksisterende bebyggelse som inngår i planen..

 

Opplysninger om planarbeid

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved å kontakte Mette Omre hos TAG arkitekter på telefon 990 05 303.

 

Kontaktinfo og viktige datoer

Innspill til planarbeidet bes sendt innen 08.05.2020 til:

 

TAG arkitekter AS

Kjøpmannsgata 14, 7013 Trondheim

e-post: meo@tagarkitekter.no

 

Videre saksgang

Dette brevet sendes alle berørte parter, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet.

Når planforslaget legges til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.