Varslingskart Arne Berggårds veg og Edgar Schieldrops veg GNR/BNR 81/56, 57 OG 59 m fl
Arne Berggårds veg og Edgar Schieldrops veg GNR/BNR 81/56, 57 OG 59 m fl. Varsel om oppstart av planarbeid
20. mai 2020

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med privat detaljplan for eiendommene gnr/bnr 81/153, 154, 155, 56, 57, 59, 83/7, 79/293 samt deler av deler av 81/10, 79/184, 79/141, 79/144.  

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR ARNE BERGGÅRDS VEG OG EDGAR SCHIELDROPS VEG GNR/BNR 81/56, 57 OG 59 M FL , TRONDHEIM

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med privat detaljplan for Steinan, eiendommene gnr/bnr 81/153, 154, 155, 56, 57, 59, 83/7, 79/293 samt deler av deler av 81/10, 79/184, 79/141, 79/144

Planavgrensning

Planområdet er cirka 105 daa og avgrenses som vist på vedlagt kartutsnitt.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med en høyere tetthet enn i dag, samt noe forretning og barnehage.

Planområdet inngår i dag i reguleringsplan  r322, Steinan 1 og deler av eiendommen Steinan øvre, Steinaunet, Kveldsol og Blaklieggen, stadfestet i 26.01.1989.

Det aktuelle planområdet er regulert til bolig, offentlige bygninger og friområde. Området utgjør i hovedsak Steinan studentby, og benyttes til studentboliger.

Opplysninger om planarbeid

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved å kontakte Mette Omre hos TAG arkitekter på telefon 990 05 303.

Kontaktinfo og viktige datoer

Innspill til planarbeidet bes sendt innen 14.06.2020 til:

 

TAG arkitekter AS

Kjøpmannsgata 14, 7013 Trondheim

e-post: meo@tagarkitekter.no

 

Videre saksgang

Dette brevet sendes alle berørte parter, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet.

Når planforslaget legges til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.