Varslingskart for Orderudjordet
Orderudjordet – varsel om oppstart av planarbeid
9. juni 2020

Har du innspill til reguleringsplanarbeid og utbyggingsavtale for Orderudjordet på Sørumsand i Lillestrøm kommune?  

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering samt forhandlinger om utbyggingsavtale for Orderudjordet i Lillestrøm kommune.  TAG arkitekter skal på vegne av Bakke Leiligheter AS detaljregulere for boligområdet i tråd med områdereguleringsplan for Orderudjordet, PlanID 255.

Varslingsområdet er på ca. 64 daa. Området som er tenkt regulert til boligutbygging er på ca. 42 daa, og omfatter gnr/bnr 325/1, 325/3. Deler av eiendommene 241/64 og 241/80 tas med i varslingsområdet kun for å få avklart trasé for myke trafikanter. Disse eiendommene er i utgangspunktet ikke tenkt berørt på noen annen måte.

I gjeldende områdereguleringsplan for Orderudjordet, PlanID 255, er området regulert til bolig med tilstøtende kjørevei og gang/sykkelvei.

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Aleksandra F. Widuto, mail: afw@tagarkitekter.no, mobil 92291977.  

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. I tillegg er varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider, planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet lagt ut på kommunens hjemmeside:

https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer/varsel-om-oppstart-av-planarbeid/

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Aleksandra F. Widuto, mail: afw@tagarkitekter.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm . Merk med saksnummer PLAN-20/01384.

 

Frist for innspill til planarbeidet er 02.07.2020.