Forslag til mindre endring av gjeldende plan for Damsgårdssundet sør, med plan-ID 1201_60920000

15. november 2018

Intensjonen med forslag til mindre endring av gjeldende plan for Damsgårdssundet sør, med plan-ID 1201_60920000, er tilrettelegging for en renovasjonsløsning som skal bidra til å dekke behovet for kildesortering av papp/papir og plast, for beboere i hele reguleringsplanområdet for gjeldende plan. Se dokumenter 1-6 i pdf for fullstendig beskrivelse av forslag til endring av plan.

Innspill og merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov, kan sendes til:

TAG arkitekter as v/Jannicke Larsen Berglund

Nøstegaten 44

5011 Bergen

e-post: jlb@tagarkitekter.no

 

Frist for innspill er satt til 07.12.2018 

Dersom forslag til endring av plan etter gjennomgang av innspill og merknader kan behandles som en mindre endring/ endring ved forenklet prosess vil denne bli sendt til Bergen kommune for saksbehandling etter at merknadsfristen er gått ut. Det er ikke krav til utlegging til offentlig høring eller kunngjøring av endelig vedtak. Underretning om vedtak sendes av Plan- og bygningsetaten til berørte offentlige myndigheter som ha hatt merknader, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket.

Dersom forslag til endring av plan må behandles gjennom en ordinær prosess vil nødvendig materiell bli utarbeidet og sendt til Bergen kommune for saksbehandling etter at merknadsfristen er gått ut. Etter første gangs behandling blir planen lagt ut til offentlig høring i 6 uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til forslag om endring av plan før videre politisk behandling.

1. Planbeskrivelse, Damsgårdsundet sør, mindre endring_15.11.2018

2. Plankart, Damsgårdssundet sør

3. Bestemmelser, Damsgårdssundet sør

4. P110 Illustrasjonsplan, Damsgårdssundet sør

5. Trafikknotat renovasjonsløsning, Damsgårdssundet sør

6. 9815-010 Tverrprofil vei, Damsgårdssundet sør

Siste nyheter

23. august 2019

Meld deg på TAG-fest

28. juni 2019

Save the date!

Meny