Strandvegen Hage, Hamar
Byggeskikkpris til TAG-prosjekt på Hamar
22. november 2021

Strandvegen Hage har fått Hamar kommunes byggeskikkpris. TAG Arkitekter har tegnet prosjektet, mens Ø.M. Fjeld Utvikling er byggherre.

Strandvegen hage er et forbilledlig prosjekt med ny boligbebyggelse som tilpasser seg omgivelsene og eksisterende terreng på en god måte, sier juryen om prosjektet. Tomta er en tidligere næringseiendom hvor elektrogrossisten Berggård Amundsen holdt til og huser altså nå 29 boenheter fordelt på seks townhouse i ett av Hamar by sine mest attraktive boligområder.

Hamar kommune deler annethvert år ut sin egen byggeskikkpris og for 2022 har temaet vært «tilpasning». Temaet er valgt fordi kommunen ønsker økt fokus på bærekraft og lokal identitet, og at arkitekturen i tillegg til form og funksjon må ta hensyn til det som er på stedet fra før, og ha fokus på stedstilpasning.

– Områdeplanen satte noen premisser for utviklingen, som vi har vært tro mot. Hele vegen har vi hatt en god dialog med kommunens planavdeling. Vi var opptatt av at prosjektet skulle se bra ut i området, være byggbart og selvsagt ha gode kvaliteter for beboerne. Prisen er en fin fjær i hatten for oss, og vi ønsker å være med og utvikle Hamar videre, sier Espen T. Reitehaug i Ø.M. Fjeld Utvikling til Hamar Arbeiderblad.

Tidligere har blant annet Hamar kulturhus, Melkefabrikken på Nestle og generasjonsboligen på Villa Riise vunnet byggeskikkprisen. I 2020 var det de nye internathusene på Toneheim som vant prisen.

Her er hele juryens begrunnelse:
Prisen tildeles Strandvegen hage. Dette skjer etter en helhetlig vurdering, hvor kriteriene for tildeling av Hamar kommunes byggeskikkpris er lagt til grunn.
Strandvegen Hage er et forbilledlig prosjekt med ny boligbebyggelse som tilpasser seg omgivelsene og eksisterende terreng på en god måte. Prosjektet fremstår som helthetlig, harmonisk og med variasjon i fasadene.

Juryen består av to politikere, som er Terje Selnes (MDG) og Jane Meyer (H). Liv Fjerdingen sitter der for Hedmark og Oppland Arkitektforening, mens Håkon Brynjulvsrud representerer Kunstbanken. Sekretariat ivaretas av Hamar kommunes administrasjon ved Randi Kongsli, Gøril Aune (er også jurymedlem) og Cathrine Hval Foss.
I år var det tre forslag som ble vurdert av juryen. Selve prisen består av av plakett og diplom utformet av kunstner Ann Avranden.

Les mer

Arkitektfaglig vurdering:
«Utformingen av prosjektet viser tydelig at det er tatt hensyn til omkringliggende bebyggelse, til terrenget på tomta, til himmelretninger og til eksisterende infrastruktur (veier). Det er lagt vekt på stedstilpasning både i den overordnede planen og i detaljutformingen av husene.

Prosjektet består av seks bygg, utformet som rekkehus (townhouses) med til sammen 29 boenheter.
Det er skapt stor variasjon og individualitet i bebyggelsen ved at de enkelte boligene, som kun består av noen få typer, er sammenstilt på ulike måter. Boligtypene har ulik høyde, form og farge, og selv om noen er høyere enn omkringliggende bebyggelse framstår Strandvegen Hage i harmoni med nabobebyggelsen.

Høyden på bebyggelsen er tilpasset eneboligbebyggelsen i vest ved at den er trappet ned til to etasjer i møtet med eneboligene. Husenes oppdeling og differensiering i form og farge og mye grøntareal gjør at prosjektet er godt avstemt med både småhus- og rekkehusbebyggelsen, blokkene i bakkant og de mer offentlige byggene, som Jernbanemuseet, vis a vis.
Tomtas opprinnelige terreng er i stor grad beholdt, og bygningene er plassert slik at tomtas form og topografi utnyttes på en god måte. Parkeringskjeller under bebyggelsen har gjort det mulig å utnytte en stor del av tomtearealet til grøntareal, både felles og privat.

Bygningene er i tre, som majoriteten av nabobebyggelsen. Prosjektets fargepalett inneholder fire farger.
Hver bolig har en av disse fargene, og den «tilfeldige» sammenstillingen av fargene bidrar til å styrke inntrykket av individuelle boliger og dermed likhet til områdets øvrige bebyggelse. Den valgte fargepaletten harmonerer godt med eksisterende fargebruk i området.

Boligene er organisert i tre rekker med to interne gater. Gatene er halvprivate og kan benyttes til gjennomgang. Fellesområdene er møblert med faste installasjoner i form av lekeapparater og benker/sitteplasser. Når hekker og vegetasjon gror til vil skillet mellom privat og halvoffentlige soner bli tydeligere.»

2018_0706_Strandvegen_beskrivelse

181212_ Salgstegninger – Samlet