Varsel om planoppstart – Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2. Trondheim kommune.

7. mai 2018

I henhold til plan- og bygningslovens §§12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for ovennevnte område.

Planområdet

Planområdet er på ca 42,1 daa og avgrenses som vist på vedlagte kartutsnitt.

Området er i dag regulert til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse og blokkbebyggelse samt offentlig tjenesteyting i reguleringsplan r20120036.
Planforslaget viderefører formålene offentlig tjenesteyting barnehage, felles lek samt offentlig friområde i sin helhet. Det foreslås endringer på bolig- og uteoppholdsareal og veg.

Det er avholdt oppstartsmøte 20.04.2018 med Trondheim kommune, som er positive til igangsetting av detaljregulering.

Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Formålet med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er et ønske om å tilrettelegge for;
– en bebyggelsesstruktur som gir bedre uterom, både med tanke på romopplevelse og skjerming fra vind.
– en noe høyere utnyttelse innenfor planområdet. Det er mulig å øke utnyttelsen innenfor området, uten å forringe bokvaliteten. Krav til uteoppholdsareal i kommuneplanens arealdel skal oppfylles, og det skal legges vekt på å skape gode uterom og varierte boliger for ulike befolkningsgrupper. Området har en flott plassering ved fjorden, i et attraktivt boområde. Det vil avsettes store utearealer i planen, samt at Ladestien og tilhørende grøntarealer/forbindelser er lett tilgjengelige. Det vil etableres metrobusstopp ved Ranheim idrettsanlegg, og dagligvarebutikk i umiddelbar nærhet.
– en mer tilgjengelig elvebredd, ved at flermannsboliger erstatter tomannsboliger langs elven.
– et større bilfritt og grønt område. Ved å etablere all parkering under bakken kan intern kjørevei erstattes med gangvei.

Kunngjøring

Oppstart av planarbeidet er kunngjort i Adresseavisen 08.05.2018.

Merknader til oppstartsvarselet

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt innen 31.05.2018 til utførende konsulent:

TAG arkitekter AS v/Mette Omre
Prinsens gate 32, 7011 Trondheim

Epost: meo@tagarkitekter.no

Tlf: 990 05 303

Siste nyheter

19. desember 2018

GOD JUL fra TAG

15. november 2018

Praktikant hos TAG i 2019

Meny