Varsel om planoppstart – Lønvarden, Askøy kommune

11. oktober 2017

Planområdene er markert med tykk stipling. Tidligere plan 133 er markert med tynn stipling.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8, 17-4 varsles det på vegne av forslagsstiller Bonava Norge AS oppstart av privat detaljregulering for Plan 499 Lønvarden Sør, gbnr. 10/584 og 10/708 m.fl. og Plan 500 Lønvarden Øst, gbnr. 9/17 og 8/957 m.fl.

Se flere illustrasjoner fra reguleringen:

Planområdet

Planområdene ligger ved Strusshamn sør på Askøy. Planområdet Lønvarden Øst er på ca. 48 daa, planområdet Lønvarden Sør på ca. 105 daa. Områdene er avgrenset som vist i planavgrensningen. Mindre endringer i planomfang kan forekomme.

Planområdet grenser i vest til Krokåsdalen som av Askøy kommune er betegnet som et viktig kulturlandskap. Silhuettvirkningen fra bebyggelsen lengst i nordvest må ta hensyn til dette. Støybelastningen og problemer knyttet til trafikkavviklingen anses å være begrenset. Som et ledd i planarbeidet vil det bli foretatt en støyutredning mht. trafikkbelastningen fra Ravnangervegen. Utbygging skal ikke medføre økt overvannsbelastning på tilgrensende områder. Det vil bli utarbeidet en plan for lokal overvannshåndtering.

Det er avholdt oppstartsmøte 19.09.2017 med Askøy kommune, seksjon for byggesak og private planer, som er positive til igangsetting av en detaljregulering.

Føringer gitt i gjeldende plan 133-Lønvarden, vedtatt 02.02.2006 og i gjeldende kommuneplan vil bli lagt til grunn for planarbeidet.

Gjeldende reguleringsplaner:

Områdene er satt av som fremtidig boligbebyggelse i gjeldende kommunedelplan. Planene utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Formålet med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligutvikling i form av konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og tomannsboliger), leilighetsbygg i 3 – 4 etasjer og eneboligtomter med tilhørende adkomst, uteoppholdsarealer og leke- og grøntarealer. Antall boenheter er antatt å være ca. 92 for Lønvarden Øst og ca. 388 for Lønvarden Sør.

Spørsmål om utforming av områdene kan rettes til Aukje Hof i Bonava, aukje.hof@bonava.com, tlf. 992 05 792.

Kunngjøring

Oppstart av planarbeidet er kunngjort i Askøyværingen 12.10.2017. Det vil bli avholdt informasjonsmøte for naboer og interesserte tirsdag 24.10.2017 kl. 19 – 20 i Møllesalen på Strusshamn Kultursenter. Nærmere informasjon om dette vil bli annonsert i lokalavisen.

Merknader til oppstartsvarselet

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt innen 10.11.2017, til utførende konsulent:

TAG Arkitekter AS v/ Audun Bård Bødtker

Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo

Tlf.: 938 92 489

Epost: ab@tagarkitekter.no

Siste nyheter

9. november 2018

TAG har blitt virtuelle

29. oktober 2018

Sett av datoen i 2019

Meny