Varsel om planoppstart detaljregulering – Sandakerveien 78, bydel Sagene

19. juni 2017

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for ovennevnte eiendom.

Sandakerveien 78, gnr. 223 gnr. 44
Saksnr. 201703583
Bydel: Sagene
Kunngjøring fra 19.06.2017 (Aftenposten og www.tagarkitekter.no)
Frist for uttalelse: 07.08.2017

Planområdet

Planområdet er på ca. 2,8 daa og avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt.
Eiendommen utgjør i hovedsak et eldre næringsbygg over 4 etasjer med tilhørende parkering.
Den er pr. i dag berørt av flere detaljreguleringer, men planområdet er regulert med følgende
formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål. Andre formål som berører tomten er
friområde/park, off. kjørebane/veigrunn, bolig m. tilhørende anlegg.
Gjeldende reguleringsplaner:
(Høringsutkast til ny kommuneplan 2017)
Kommuneplan 2015 (vedtatt 23.09.15)
Kommunedelplan: KDP-4 Akerselva miljøpark (vedtatt 28.11.1990)
Kommunedelplan: KDP-17 Kommunedelplan for torg og møteplasser (vedtatt 22.04.2009)
Reguleringsplaner: S-4800, S-178GO, S-3645, S-3904 og S-4654.

Formålet med detaljreguleringen

Eiendommene foreslås hovedsakelig regulert til byggeområde for bolig, dagligvarehandel og evt
annen utadrettet virksomhet, som eksempelvis treningssenter. Tiltakshaver ønsker å legge til
rette for nevnte næring og ca. 130 boenheter i to bygg.
Forslaget legger opp til høyder over kommuneplanens anbefaling om maks 30m gesimshøyde.
Dette skal utredes og dokumenteres i plansaken. Planen omfattes ikke av forskrift for
konsekvensutredning.
Oppstartsmøte med Oslo kommune ble gjennomført den 05.05.15.

Tiltakshaver og plankonsulent

Tiltakshaver er Fredensborg Norge AS. TAG arkitekter AS er utførende reguleringsarkitekt.
Detaljreguleringen vil kunne berøre grunneiers interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer
til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det
planarbeidet som er startet.

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt innen 07.08.2017, til
utførende konsulent:
TAG Arkitekter AS v/ Mia Prøsch Stilson
Osterhaus gate 27, 0183 Oslo
Tlf.: 41332737
Epost: mps@tagarkitekter.no

Videre saksgang:

Innkomne merknadene blir samlet og kommentert av plankonsulent. Alle mottatte dokumenter,
merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.
Etter at merknadsfristen er ute vil planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Oslo
kommune for saksbehandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til
offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre
politisk behandling.
Tiltakshaver ønsker parallell behandling av detaljregulering og byggesak for eiendommene.

Siste nyheter

21. juni 2018

TAGtur til Slovenia

Meny